Nieuwe regels voor migratie

Nederland krijgt een nieuw immigratiebeleid waarin de nationale belangen voorop staan.

Voor toelating van hoogwaardige kennis- en arbeidsmigranten komt er een puntensysteem. Tijdelijke immigratie, van bijvoorbeeld seizoenarbeiders, van gedetacheerden en au pairs, voor maximaal een jaar wordt gemakkelijker.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) heeft gisteren van het kabinet goedkeuring gekregen voor de herziening van het immigratiebeleid. In plaats van de huidige 29 vergunningen komen er vijf categorieën voor immigratie. Het doel is om het bestaande restrictieve toelatingsbeleid te combineren met grotere selectiviteit. 'Het nieuwe beleid zal meer gebaseerd zijn op de behoefte aan migranten die in de Nederlandse samenleving bestaat', aldus een toelichting van het ministerie van Justitie.

Een vereenvoudigde en gecentraliseerde behandeling van aanvragen moet de procedure versnellen. Bedrijven krijgen meer zeggenschap bij de selectie van gewenste immigranten. Ook krijgen ze een rol bij de toelatingsprocedures.

In de eerste categorie vallen immigranten voor tijdelijke arbeid of uitwisseling, die een niet-verlengbare verblijfsvergunning van maximaal een jaar kunnen krijgen. Ze krijgen geen recht op gezinshereniging en evenmin op bijstand en ze hoeven geen inburgeringsprogramma te volgen.

De tweede categorie bevat de toelating van studenten of werknemers voor de duur van hun studie of tewerkstelling. Deze tijdelijke vergunning kan worden omgezet in een permanente verblijfsvergunning.

Voor de derde categorie, hoogwaardige kennis- en arbeidsmigranten, komt een puntensysteem. Zij worden op basis van hun talenten tot Nederland toegelaten. Deze regeling is bedoeld voor 'innovatieve ondernemers, zelfstandige onderzoekers of creatieve toptalenten'.

migratie Talent krijgt twee jaar

Voor kennisimmigranten geldt een verblijfsvergunning van maximaal vijf jaar; voor talentvolle immigranten maximaal twee jaar. Daarna zijn een vergunning voor onbepaalde tijd en gezinshereniging mogelijk.

De vierde categorie - immigratie in het kader van gezinshereniging en huwelijk - blijft in stand. De immigrant is inburgeringsplichtig. Versoepeld wordt wel de eis dat degene die de immigrant voor gezinsvorming naar Nederland wil halen genoeg bestaansmiddelen heeft.

Ten slotte komt er een categorie voor toelating van immigranten om humanitaire redenen, zoals slachtoffers van mensenhandel of van mensen die medische behandeling nodig hebben.

Het asielbeleid en de voorwaarden voor gezinshereniging worden niet aangepast.

De minister voor Vreemdelingenzaken behoudt 'discretionaire bevoegdheden' om afwijkende beslissingen te nemen.

Hoogleraar en bestuurskundige Roel in 't Veld, regelmatig kritisch over pogingen van kabinetten om de kenniseconomie te bevorderen, meent dat maatregelen om de immigratie van hoogopgeleiden te vergemakkelijken niet helpen zolang het 'xenofobe klimaat' in Nederland aanhoudt. Volgens hem moet Nederland ophouden zich te gedragen alsof het een begerenswaardig land is, waar mensen blij mogen zijn dat ze mogen komen werken. 'Wij krijgen nog ongelofelijk veel spijt dat we het voor mensen zo moeilijk maken naar dit land te komen.'