Gehaaste huisvaders maken de dijk druk

Waar winden stedelingen zich over op? In Den Bosch eisen bewoners dat een weg wordt afgesloten, zoals hun was voorgespiegeld.

Het is soms erg druk op de dijk. „Als ik met mijn zoontje van drie ga wandelen, moet ik in een kwartier dertig keer in de berm springen om een auto te ontwijken”, zegt Andrea Almaši. „Ik durf hem hier niet te leren fietsen.”

De jonge moeder woont met haar man Willem van Schaik in een dijkhuis met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. Ze hebben de woning enkele jaren geleden gekocht in de overtuiging dat de weg voor hun deur zou worden afgesloten. Zo stond het jarenlang in het bestemmingsplan van de gemeente Den Bosch. Ook hun buurman had daar op gerekend. Edwin van Osch: „Ik zit in de makelaardij en weet dat je goed naar een bestemmingsplan moet kijken. Dat heb ik gedaan. Het zou een natuurgebied worden.” Maar na vijf jaar actie voeren is de overlast nog altijd groot. Edwin van Osch: „De weg is smal. Zodra auto’s elkaar passeren, moet je op het talud gaan lopen. Heel vaak is de spiegel van mijn geparkeerde auto eraf gereden.”

Tellingen van de bewoners komen uit op tweehonderd auto’s per uur in de spits en meer dan honderd per uur op een zondagmiddag. De gemeente spreekt van twaalfhonderd auto’s per etmaal. De meeste auto’s zijn van forensen uit het dorp Empel die de files op de snelweg willen ontlopen. Adriaan van Abeelen van milieugroep De Groene Ring: „De weg wordt gebruikt door huisvaders die vijf minuten eerder thuis willen zijn.”

Vorig jaar leek de weg eindelijk te worden afgesloten. Maar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kwam een tegenbeweging op gang. Een bewoner verderop langs de dijk begon handtekeningen te verzamelen om te streven naar een aangepast verkeersbeleid „waarbij het voor iedereen veilig, ontspannen en plezierig wonen en recreëren is”. Ook de bestuursraad van het dorp Empel, een adviesorgaan van de gemeente, bepleitte het openhouden van de weg. Eind februari ging een meerderheid van de Bossche gemeenteraad om, en besloot toch verkeer toe te staan in het nieuwe bestemmingsplan. Wellicht zou de nieuwe gemeenteraad een andere keuze hebben gemaakt. Maar het „slechte besluit” terugdraaien zit er volgens raadslid Maarten Pieters (PvdA) niet in. „Je kunt niet bezig blijven. Dit besluit heeft z’n gang gemaakt.”

De actievoerders zijn teleurgesteld. „Als de gemeente een belofte tien jaar lang niet nakomt en daarmee wegkomt, wordt onbehoorlijk bestuur en grove nalatigheid beloond”, stelt Andrea Almaši. De dijkbewoners hebben hun hoop gevestigd op de provincie, die haar goedkeuring aan het bestemmingsplan kan onthouden. Daar moeten dan wel zwaarwegende argumenten voor zijn. De milieubeweging stelt dat de bestemming verkeer strijdig is met de bestemming natuur die de provincie het gebied heeft toegekend. Maar ja, zegt beleidsmedewerker Peter van Beek van de provincie, er lopen wel meer wegen door natuurgebieden. „De vraag is slechts of het verkeer over die weg de natuur aantast.”

Het Bossche college van burgemeester en wethouders buigt zich nu over maatregelen om het verkeer over de Empelsedijk met ongeveer de helft terug te dringen. Het voorstel is om de weg tijdens de spits af te sluiten, vrachtwagens te weren en de maximumsnelheid van tachtig naar zestig kilometer per uur te brengen. De actievoerders willen méér, en overwegen een gang naar de Raad van State.