Schaamte, xenofobie en hypocriete kritiek

Veel mensen hebben zich via e-mails en brieven gemengd in het debat over Ayaan Hirsi Ali. Hieronder een aantal reacties. Een selectie uit de overige mails staat op www.nrc.nl/opinie.

Xenofobe cultuurwaart door Nederland

Het feit dat het hier gaat om beleid en niet om een incident maakt de affaire nog triester. Een incidentele vormfout is nog een toevallige omstandigheid die kan worden weggepoetst. Beleid komt echter voort uit een heersende maatschappelijke omstandigheid en gaat in golfbewegingen. In de huidige golf vloeien vraag en aanbod van burger en politiek naadloos in elkaar over. Terreur en voortdurende problemen met immigratie veranderen burgers in angstige wezens, terugkruipend in hun schulp.

Politici die hun draagvlak willen vergroten maken daar handig gebruik van. Met als resultaat dat het tolerante Nederland verandert en verwordt tot een cultuur van xenofobie.

Koos Anderson en Werner de Gruyter

Amsterdam

Ken Hirsi Ali alsnog Nederlanderschap toe

Hirsi Ali heeft zich in het openbaar nooit veel gelegen laten liggen aan het lot van asielzoekers. Zij is nu echter tegen wil en dank in de positie van ‘een schrijnend geval’ terechtgekomen. Van rechtswege is haar naturalisatie vervallen (Verdonk gaat de intrekking van het Nederlanderschap wel opnieuw bekijken) aangezien zij in 1992 verkeerde persoonsgegevens heeft opgegeven. Consequent doorgeredeneerd had zij nooit Kamerlid mogen worden, zou zij de bezoldiging moeten terugbetalen en zou haar inbreng uit de Handelingen moeten worden geschrapt. De episode Hirsi Ali had in Nederland nooit mogen bestaan.

Maar zij hééft bestaan, haar leugens waren bekend, er is een werkelijkheid geweest waarin zij als Nederlander de politieke agenda heeft bepaald. Zij is door de VVD geloofwaardig bevonden, ondanks haar asielrelaas.

Een beschaafde natie neemt verantwoordelijkheid voor haar verleden en kent alsnog het Nederlanderschap toe, op grond van bijzondere verdienste of onmisbaarheid. Of op grond van de bijzondere bevoegdheden van de minister. En een beschaafd parlement keert terug op zijn schreden en doet recht aan de historische asielwerkelijkheid door het afkondigen van een generaal pardon. Alleen met een groots gebaar kunnen we misschien het benepen moralisme van de afgelopen jaren te boven komen.

Jan Drentje

Oosterbeek

Mijn gevoel voor waardigheid kwijt

Met een stijgend gevoel van schaamte heb ik gisteravond de berichtgeving gevolgd over de herziening van de asielprocedure van Ayaan Hirsi Ali. Deze zaak toont het failliet aan van het Nederlandse asielbeleid. We blijken alleen nog maar in staat te zijn om bureaucratisch te reageren.

Met het vertrek van Hirsi Ali verlies ik een politieke tegenstander. Maar tegelijk verlies ik mijn gevoel voor waardigheid. Hoe kan ik in het buitenland Nederland als beschaafd land blijven beschrijven, als we zo omgaan met een vooraanstaande persoon? Hier worden intellectualiteit en beschaving geofferd ten behoeve van de middelmatigheid. Nederland zakt terug in het moeras. Ik schaam mij diep.

Alfred Boom

Utrecht

Kritiek op snel handelen Verdonk is hypocriet

De meeste Kamerfracties leverden gisteren forse kritiek op minister Verdonk. Deze betrof de snelheid en de berichtgeving omtrent het onderzoek naar de naturalisatie van Ayaan Hirsi Ali. Deze kritiek komt mij nogal hypocriet voor.

Immers, indien de minister anders had gehandeld, dan zouden verwijten over laksheid en politiek favoritisme niet van de lucht zijn geweest. Wel blijft de vraag of Verdonk niet eerder actie had moeten nemen. Overigens zou het goed zijn om de massale gretigheid van de Kamerleden eens terug te zien bij andere urgente onderwerpen.

P.J. Den Hertog

Rotterdam

Verdonk heeft in functie tweemaal gelogen

Bij het onderzoek dat minister Verdonk heeft ingesteld naar leugens of onjuistheden in asieldocumenten van Ayaan Hirsi Ali daterend van 1992, en in eerste instantie door Ayaan zelf bekendgemaakt in 2002, moet als extra wrang element niet over het hoofd worden gezien, dat deze minister zelf tot tweemaal toe, te weten in oktober 2005 (Congolese asielzoekers) en maart 2006 (Syrische asielzoekers), de Tweede Kamer onjuist en onvolledig heeft ingelicht oftewel, in minder parlementaire termen, zelf in functie heeft gelogen (Handelingen TweedeKamer 68-4296/4321).

E.H. Furnée

Hazerswoude-Rijndijk, ca. 40 jaar lid van de VVD

Nederland wordt fundamentalistisch

Het is verbazend dat minister Verdonk zich indertijd stoorde aan een imam die haar weigerde de hand te schudden, omdat de regels van zijn geloof hem dat verbieden en tegelijk zelf geen enkel begrip heeft voor de kritiek op haar eigen onbuigzaamheid aangaande Nederlandse wetten en regels. Toch zijn de imam en Verdonk exponent van hetzelfde fundamentalistische regels-zijnregels-denken en gaan beiden voorbij aan zaken als beleefdheid, begrip voor andere culturen, collegialiteit en, zoals Verdonk in de affaire-Hirsi Ali en vele andere asielzoekers, elementaire medemenselijkheid en mededogen. Verdonk bereikt daarmee wat de islam tot nu toe nog niet is gelukt. Nederland verandert langzaam in een fundamentalistische staat.

Joop van Reeken

Den Haag

Vertrek is terecht, maar bescherming blijft nodig

De angst en het gevoel bedreigd te zijn onder zoveel nog niet zo geemancipeerde naar hier gehaalde mensen uit Turkije en Marokko is, dunkt mij, meer toegenomen dankzij Hirsi Ali dan door de aanslagen van 9/11. Ook heeft zij de neiging tot extremisme onder islamitische jongeren doen toenemen. Het is terecht dat zij mogelijk het recht op medeburgerschap heeft verloren. Echter, zij dient, nu zij door haar stellige optreden voor extremisten een zo kwetsbaar doelwit is geworden, blijvend tegen hen beschermd te blijven.

Fred Keesen

Rotterdam