Inkomens bij corporaties openbaar

Minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) wil dat woningcorporaties alle gegevens over inkomens van hun besturen en commissarissen openbaar maken. Dekker schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer.

Dekker vindt al langer dat er volledige openheid moet komen over de beloningen die in de woningbouwsector worden betaald. Ze komt niet met een eigen nieuwe regeling, maar laat het over aan de corporaties om gehoor te geven aan de oproep.

In haar brief wijst de minister erop dat de Wet openbaarmaking publiekgefinancierde topinkomens (WOPT) al de verplichting oplegt om inkomens boven het gemiddelde ministerssalaris (158.000 euro) te publiceren. Een aanzienlijk deel van de corporaties geeft volgens Dekker dat inzicht niet of nauwelijks. Daarom heeft ze raden van toezicht aangeschreven om „beter invulling te geven” aan hun taak. De minister, zo blijkt uit haar brief, wil de gegevens al vermeld zien in de jaarverslagen over 2005, waar nu aan wordt gewerkt.

Dekker vindt dat de hoogte van de beloningen voor bestuurders haar „basis moet vinden in de maatschappelijke prestaties van een corporatie”. Uit een eigen inventarisatie is Dekker gebleken dat bij 22 van de 58 corporaties met een meerhoofdig bestuur de beloning boven de 158.000 euro per persoon ligt. In totaal zijn er 169 corporaties en daarvan worden er 111 geleid door één bestuurder. Het blijkt, schrijft Dekker, dat er een duidelijke relatie is tussen beloning en aantal woningen dat een corporatie in bezit is. Ook de vestigingsplaats speelt een rol: in grote steden wordt (veel) meer betaald dan in de provincie.

Toch blijken ook daarop weer uitzonderingen. Dekker heeft acht kleinere corporaties gevonden waar de beloningen hoger liggen dan volgens de maatstaf van 100 euro per woning waar de bestuurders verantwoordelijkheid voor dragen. Omdat nadere gegevens ontbreken kan de minister dit niet verder uitsplitsen.