Mr. George Bush,

Reeds enige tijd vraag ik me af hoe de onweerlegbare tegenstrijdigheden in de internationale arena gerechtvaardigd kunnen worden [...]

Kan iemand een volgeling zijn van Jezus Christus (Vrede zij met hem), de grote boodschapper van God, zich verplicht voelen de mensenrechten te eerbiedigen, het liberalisme als een beschavingsmodel presenteren, zich verzetten tegen de verspreiding van kernwapens en massavernietigingswapens, de ‘Oorlog tegen het Terrorisme’ tot zijn slogan maken, en ten slotte, werken aan een verenigde internationale gemeenschap – een gemeenschap die Christus en de rechtschapenen van de Aarde ooit zullen regeren,

maar tegelijkertijd,

landen laten aanvallen, de levens, reputaties en bezittingen van mensen laten verwoesten en bij de geringste kans dat zich in een dorp, stad of konvooi misdadigers bevinden, dat hele dorp, die hele stad of dat hele konvooi in vuur en vlam laten zetten. [...]

De mensen in de wereld zijn niet blij met de status quo en besteden weinig aandacht aan de beloften en verklaringen van een aantal invloedrijke wereldleiders.

Veel mensen in de wereld voelen zich onzeker en verzetten zich tegen de verspreiding van onzekerheid en oorlog, en dulden geen dubieus beleid.

De mensen protesteren tegen de steeds groter wordende kloof tussen de haves en have-nots en tussen de rijke en arme landen.

De mensen walgen van de toenemende corruptie.

De inwoners van veel landen zijn boos over de aanvallen op hun culturele tradities en het uiteenvallen van families. Ze zijn ook ontstemd over het verdwijnen van zorg en mededogen.

De mensen in de wereld hebben geen vertrouwen in internationale organisaties, omdat die hun rechten niet verdedigen.

Het liberalisme en de westerse democratie zijn niet in staat geweest de idealen van de mensheid te helpen verwezenlijken. Vandaag de dag hebben deze twee concepten gefaald. Degenen met inzicht kunnen reeds het geluid horen van het ineenstorten van de ideologie en van de ideeën van de liberale democratische systemen.

We zien steeds meer dat de mensen in de wereld zich scharen rond één verzamelpunt – de Almachtige God. De mensen zullen door hun geloof in God en de leer van de profeten ongetwijfeld hun problemen overwinnen. Mijn vraag aan u is: „Wilt u zich niet bij hen aansluiten?”

Geachte president, of we dat nu leuk vinden of niet, de wereld neigt naar geloof in de Almachtige en rechtvaardigheid en de wil van God zal alles overheersen.

Vrede zij met degenen die zich laten leiden door God,

Mahmoud Ahmadinejad, president van de islamitische republiek Iran