Meer instellingen onder Wet openbaarheid bestuur

In de toekomst moeten meer overheidsorganen dan nu onder een wet vallen die deze organisaties verplicht om informatie te verstrekken. Wel blijven weigeringsgronden van kracht. Dat blijkt uit het voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie dat in opdracht van minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) is opgesteld. Deze wet moet de huidige Wet openbaarheid bestuur (WOB) vervangen die sinds 1980 de informatieverstrekking van de overheid regelt.

In de nieuwe wet worden ook instanties die nu niet of deels onder de WOB vallen, verplicht om informatie te verstrekken, zoals toezichthouders als De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten. Ook convenanten die bestuursorganen met het bedrijfsleven of organisaties sluiten, worden in principe openbaar. Dit geldt voor uitspraken van tuchtcolleges en subsidiebeschikkingen. Adviezen van de Raad van State over wetsvoorstellen worden openbaar voordat de ministerraad daar definitief over heeft besloten. Nu worden die adviezen pas openbaar als het kabinet besluit het wetsvoorstel naar het parlement te sturen.

Pechtold kondigde eind vorig jaar een herziening van de WOB aan. Aanleiding was onder meer een evaluatie door de Tilburgse universiteit, waaruit bleek dat de wet niet goed functioneert. Zo worden er in de praktijk relatief weinig verzoeken om openbaarheid gehonoreerd en reageert de overheid vaak traag op verzoeken.

De nieuwe voorstellen, die later deze maand met belanghebbenden zullen worden besproken, zijn volgens WOB-deskundige R. Vleugels nauwelijks een verbetering: „Het lijkt heel wat. Maar procedures voeren wordt ingewikkelder gemaakt, terwijl de weigeringsgronden zijn toegenomen. Deze voorstellen maken het complexer, zowel voor de ambtenaren als de verzoekers”, aldus Vleugels.

WOB: pagina 2

    • Jos Verlaan
    • Joost Oranje