'Met duurzame energie tot helft minder CO2 in 2050'

Het kabinet moet krachtige steun verlenen aan de overgang naar een economie die in 2050 draait op duurzame energie, afgenomen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en acceptabele emissies van kooldioxide (CO2).

Dat staat in het zogenoemde Transitieactieplan dat vandaag is aangeboden aan minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66). Het plan moet leiden tot een reductie van 50 procent van CO2-emissies in 2050 ten opzichte van 1990 bij verdergaande economische groei; een jaarlijks oplopende energiebesparing van 1,5 tot 2 procent per jaar; een 'progressieve verduurzaming' van de Nederlandse energiehuishouding tussen nu en 2050; en een versterking van het Nederlandse bedrijfsleven.

Het plan is opgesteld door de Taskforce Energietransitie, een platform waarin op verzoek van het kabinet een groot aantal maatschappelijke organisaties heeft samengewerkt, onder voorzitterschap van directeur Rein Willems van Shell Nederland.

Er is volgens het rapport 'dringend behoefte' aan nieuw beleid. Er moeten belemmeringen worden weggenomen, maar ook zijn er op langere termijn 'extra overheidsmiddelen nodig, oplopend tot jaarlijks 2 miljard euro' om de transitie, die vanaf komend jaar goed op gang moet komen, mogelijk te maken. Dit beleid moet ten minste drie tot vier kabinetsperioden worden volgehouden, aldus het plan, omdat veel resultaten pas na tien of vijftien jaar zichtbaar worden. Bovendien is er op korte termijn een tijdelijke 'acceleratie' nodig aangezien de meeste nieuwe technologieën pas over enkele jaren beschikbaar zijn. Voor deze overgangsmaatregelen denkt het platform aan bijvoorbeeld kolenvergassing en kernenergie.

De overgang naar een ander soort energievoorziening moet volgens het plan komen van energiebesparing; schoon fossiel zoals het afvangen en opslaan van CO2; en duurzame energie zoals biomassa, zonne-energie en windenergie. Het geeft een groot aantal mogelijke 'transitiepaden' waarlangs de doelstelling kan worden bereikt. Dat zijn onder andere energiebesparing in de glastuinbouw en in woningen; productie en toepassing van biobrandstoffen; rijden op waterstof en slimmere methoden om het autoverkeer te stroomlijnen; en productie en ontwikkeling van biomassa.