PvdA en moslims

In het Zaterdags Bijvoegsel van 29 april jl. reageerde de heer Hovingh terecht verbaasd op een opmerking bij het artikel van een week daarvoor (22 april) over de PvdA en God, die de indruk wekte dat `de religieus-socialisten van Willem Banning` pas in 1946 `bij de partij wilden horen`. Zijn mededeling dat Banning in 1931 lid van de SDAP werd, klopt echter niet. Mijn vader werd rond die tijd lid van het partijbestuur, maar hij was lid geworden als theologisch student in Leiden na de zomervakantie van 1914, toen het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog hem de overtuiging gaf dat hij ook in politiek opzicht mee moest werken aan de opbouw van een betere wereld na de oorlog. Al bij zijn afscheid als onderwijzer in Nieuwendam in 1911 had hij duidelijk uitgesproken dat hij vanuit zijn geloof in God, die Liefde is, het kapitalisme bestreed en sociaal-democraat was. Ook zijn medestanders in de religieus-socialistische wereld waren grotendeels al lang aangesloten, zoals o.a. Dora de Jong, bekend van het werk met de vrouwen in de partij.

    • H. van Wirdum-Banning