Minder kinderbijslag over de grens

Het aantal kinderen in het buitenland voor wie kinderbijslag wordt verstrekt, is de afgelopen vijf jaar meer dan gehalveerd. Dit betekent dat er minder allochtone, in Nederland geboren kinderen tijdelijk naar het land van herkomst van hun ouders worden gestuurd.

Dat schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in het aan minister Verdonk (Integratie, VVD) aangeboden advies Terug naar school. Scholing van allochtone kinderen in het land van oorsprong, dat vandaag openbaar is gemaakt. Verdonk had om het advies gevraagd nadat zowel de Eerste als de Tweede Kamer zich zorgen had gemaakt om de leerprestaties en de haperende integratie van de betrokken kinderen.

Het precieze aantal allochtone kinderen dat onderwijs volgt in het land van herkomst is onbekend, doordat landelijke registratie ontbreekt. Niettemin concludeert de ACVZ, onder meer op basis van cijfers over kinderbijslag, dat het maximaal om 'enkele duizenden' kinderen gaat.

Volgens de kinderbijslagcijfers van de Sociale Verzekeringsbank waren er in 2000 nog 5.347 kinderen in het buitenland voor wie kinderbijslag werd verstrekt. Hun aantal was vorig jaar afgenomen tot 2.599. Bijna de helft van die kinderen woont in Marokko of Turkije. Het aantal 'schoolverklaringen buitenland' is gering. Zo kregen in 2003 in Rotterdam twaalf Turkse en elf Marokkaanse leerlingen een vrijstelling voor deelname aan het Nederlandse onderwijs.

De daling houdt volgens de ACVZ verband met het feit dat de huidige generatie jonge ouders meer op Nederland georiënteerd is en geneigd is de oplossingen van hun problemen in Nederland te zoeken. Ook speelt nu minder dan voorheen, aldus het advies, dat kinderen worden teruggestuurd voor een religieuze opleiding. 'Mogelijkheden tot religieuze vorming zijn er nu volop in Nederland.'

De ouders die hun kinderen nog wel naar het land van herkomst sturen, vinden vaak dat er te weinig orde en discipline is op Nederlandse scholen. Bovendien willen ze dat hun kinderen onderwijs in de eigen taal en cultuur krijgen en dat het klimaat in Nederland ten aanzien van allochtonen is verhard. Maar ze doen het niet omdat ze niets te maken willen hebben met de Nederlandse samenleving, aldus het advies.

De commissie adviseert om kinderen die in het buitenland studeren door middel van taalcursussen via internet te stimuleren om hun kennis van het Nederlands op peil te houden. Ook zou de oude school hen in het buitenland kunnen voorzien van lesmateriaal over het Nederlandse curriculum, aldus de ACVZ.

portretten:pagina 3

Rectificatie / Gerectificeerd

Het artikel Minder kinderbijslag over de grens (1 mei, pagina 1) meldt dat volgens cijfers van de Sociale Verzekeringsbank in 2000 nog 5.437 kinderen in het buitenland waren voor wie kinderbijslag werd verstrekt, en vorig jaar 2.599. Dit betreft alleen kinderen in de leerplichtige leeftijd met allochtone ouders.