Schoolmanagers (1)

Pieter Hettema, voorzitter van Schoolmanagers VO, reageert nogal gepikeerd op het boekje van en interview met Leo Prick (W&O 8 april). Maar in zijn haast om Prick van repliek te dienen, neemt hij een loopje met de waarheid. Ten eerste bestrijdt hij dat de gymnasia in Amsterdam zelfstandig zijn. Inderdaad zijn er twee nieuwe gymnasia, waarvan er één onder het Pieter Nieuwland College valt; de beide openbare gymnasia echter zijn halverwege de jaren 90 vrijwillig opgegaan in de Vereniging van Zelfstandige Gymnasia, omdat de politiek met opheffing dreigde. Het bestuur van deze vereniging bestaat beslist niet uit duur betaalde managers. In plaats van onder het gezag van de gemeente te vallen en dus overgeleverd te zijn aan de luimen van politici, kunnen de gymnasia nu vrij zelfstandig opereren - wat de heer Hettema waarschijnlijk best weet.

Ten tweede stelt hij, dat schooldirecties slechts ca. 4,4 procent van de totale personeelsformatie in het vo uitmaken. Dat zal best waar zijn. Hij gaat echter voorbij aan het feit, dat er, sinds Andrée van Es met haar onzalige plan `carrière maken in het onderwijs` kwam, er een grote klont `middenmanagers` op scholen is aangesteld; mensen die inderdaad niet tot de schoolleiding behoren, maar die wel voor de klas vandaan gehaald worden en allerlei bureaucratische klussen moeten bedenken om hun aanwezigheid te rechtvaardigen. Meestal de enige manier om aan de laagste salarisschaal te ontsnappen. Het lesgeven zelf, meneer Hettema, wordt in uw kringen beschouwd als het laagste, minst belangrijke en minst gekwalificeerde werk dat op scholen gedaan wordt.

En dan de laatste alinea. Een schoolvoorbeeld van het wollig en nietszeggend taalgebruik dat door Managers zo gaarne gebezigd wordt. `Good governance`, `Innovatiemonitor`, `(...) een nieuwe, eigentijdse invulling geven aan vernieuwend en ondernemend onderwijs`. Nou, ik zie het al. Het Paradijs is bijna aangebroken.

    • A.M. Rappange Amsterdam