Pensioen

Is het gezien de successierechten voordelig de lijfrentepolis op naam te zetten van degene met het laagste pensioen?

Lijfrente

Wij hebben twintig jaar geleden een lijfrenteverzekering afgesloten met einddatum 2004. We hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid de polis met maximaal tien jaar te verlengen, waarbij we ieder jaar opnieuw kunnen beslissen over verdere verlenging. De polis staat op mijn naam. Het pensioen van mijn vrouw is niet optimaal. Bij mijn overlijden erft zij de polis, waarover zij dan successierecht moet betalen. De verzekeraar betaalt de erfgenamen 90 procent van de eindwaarde. Gezien het successierecht en het percentage van de eindwaarde lijkt mij dat het voordeliger is als de polis op naam van mijn vrouw staat. Of zie ik nadelen over het hoofd?

(P.Z.)

Bij nieuwe polissen kan dit niet meer, maar bij een oud-regime-polis mag u de begunstiging veranderen. Het kan gunstig zijn de polis op naam van uw vrouw te zetten, maar het blijft koffiedik kijken. Als u veel ouder wordt dan uw vrouw, bent u degene die 90 procent krijgt in plaats van 100 procent. Of er andere nadelen zijn, kan ik niet beoordelen, want ik ken uw financiële situatie niet. Overigens heeft uw vrouw voor het successierecht een vrijstelling van meer dan 500.000 euro, verminderd met de helft van de waarde van pensioen- en lijfrenteaanspraken, maar minimaal ruim 145.000 euro.

Geen overdracht

Ik heb meer dan 34 jaar pensioenopbouw bij een groot pensioenfonds. Maar tot 1985 heb ik ook nog pensioen opgebouwd dat ondergebracht is bij een verzekeraar. Dat laatste pensioen levert mij straks een uitkering op van 279,07 euro bruto per jaar. Ik wil dit graag overdragen naar mijn huidige pensioenfonds. Mijn huidige pensioenfonds en de verzekeraar worden het niet eens. Hoe kan ik toch overdracht bewerkstelligen?

(H.R.)

Sinds 8 juli 1994 hebben werknemers wettelijk recht op waardeoverdracht. U bent bijna tien jaar eerder van baan veranderd. Wettelijk hebt u dus geen recht op overdracht. Overdracht voor juli 1994 was op zich wel mogelijk (het gebeurde in de jaren tachtig al), maar was vaak lastig. De meeste pensioenfondsen en -verzekeraars gaan bij overdracht in oude gevallen uit van een rente van 4 procent per jaar. Uw verzekeraar rekent met een hogere rente. Om dit renteverlies te compenseren, past uw verzekeraar een korting toe. Uw pensioenfonds wil de nieuwe waarde wel overnemen, maar niet de korting bijleggen die uw verzekeraar zich heeft toegeëigend. Hierdoor is de overdracht volgens uw verzekeraar niet gelijkwaardig en daardoor niet rechtsgeldig. Van al dit gebakkelei tussen pensioenfonds en verzekeraar bent u de dupe. Overigens denk ik dat u het pensioen bij de verzekeraar wel kunt afkopen, omdat het om zo'n laag bedrag gaat.

Weduwnaars

Mijn schoonmoeder werkte bij een verzekeringsmaatschappij. Haar pensioen was ondergebracht in een pensioenfonds. Onlangs is zij overleden. Nu blijkt dat er voor mijn schoonvader geen weduwnaarspensioen is verzekerd. Mijn schoonmoeder werkte tot 1 februari 1981 bij deze verzekeringsmaatschappij. Er gold een pensioenreglement vanaf 1 januari 1981. In dit reglement wordt alleen gesproken over een weduwepensioen. Sinds 1 januari 1989 is er een nieuw reglement, waarin nu wordt gesproken van een overlevingspensioen, waarmee zowel een weduwe- als een weduwnaarspensioen wordt bedoeld. Bij de overgangsbepalingen staat dat het nieuwe reglement in werking trad op 1 januari 1981. Maar het pensioenfonds zegt dat de wijzigingen uit 1989 alleen gelden voor de werknemers die op 1 januari 1989 in dienst waren bij de werkgever. Ik vind de werkingssfeer onduidelijk. De Ombudsman neemt hetzelfde standpunt in als het pensioenfonds.

(E.G.)

Volgens mij is het niet zo onduidelijk is. Het pensioenfonds voert een partnerpensioen in en doet dit met terugwerkende kracht. Vanaf dat moment heeft iedereen recht op het partnerpensioen. Maar de terugwerkende kracht geldt alleen voor degenen die deelnamen aan het fonds op het moment dat het partnerpensioen werd ingevoerd. Voor uw schoonvader is dat vervelend. Bij overgangsbepalingen vallen er helaas altijd mensen buiten de boot. Als de Ombudsman zich ook al over deze kwestie heeft gebogen en u geen gelijk heeft gegeven, denk ik dat u hier niets aan kunt doen. U kunt een procedure aanspannen tegen het pensioenfonds, maar de kans dat de rechter u in het gelijk stelt lijkt mij klein.

Wilma van Hoeflaken

De vragenrubriek behandelt om de week fiscale vragen en pensioenvragen.

    • Wilma van Hoeflaken