Marine heeft boot niet gemist

In een tendentieus artikel lazen we vorige week zaterdag in deze krant dat de koninklijke marine de koers kwijt is. Los van een vermeende teloorgang in normen en waarden - hetgeen uiteraard niet te tolereren zou zijn en waarvoor zo nodig passende maatregelen worden genomen - zou Defensie hebben verzuimd een relevante taak voor de marine te creëren. Jammer is dat de oudgedienden uit het artikel de recente ontwikkelingen hebben gemist. De feiten zijn fundamenteel anders. Net als land- en luchtmacht heeft de marine de steven wel degelijk gewend. De stelling dat de marine, bijvoorbeeld voor crisisbeheersingsoperaties, de boot heeft gemist is grote flauwekul.

De koerswijziging is gebouwd op een heldere visie, die rust op drie pijlers.

Ten eerste hebben ontwikkelingen ver van huis een toenemende invloed op de situatie in Nederland. Nationale belangen worden steeds verder weg behartigd. Daarom zijn Nederlandse militairen overal in de wereld actief. Daarnaast zien we een toenemende verwevenheid van in- en externe veiligheid. Wat we in het buitenland doen kan een effect hebben op de nationale veiligheid. Daar houden we rekening mee. Tot slot worden militaire operaties steeds vaker door meerdere krijgsmachtdelen gezamenlijk uitgevoerd. Het optreden én het materieel van de marine is daarop toegesneden en heeft geleid tot een fundamentele wijziging in de organisatie van de marine.

Eenheden zijn verminderd, taken zijn bijgesteld en de samenstelling van de resterende eenheden aangepast. De moderne marine legt zich meer toe op de ondersteuning van landoperaties, overigens zonder de zee te vergeten. De bouw van twee amfibische transportschepen is daarvan het zichtbare bewijs. Hiermee kunnen we vaker, beter én langer operaties vanuit zee starten en leiden. Om de krijgsmacht een nog sterkere arm landinwaarts te geven, breiden we ook nog eens de manoeuvrebataljons van het Korps Mariniers uit.

We bouwen vier patrouilleschepen, geschikt voor kustwachttaken en bescherming van maritieme handelsroutes tegen piraterij en terrorisme. We vervangen het bevoorradingsschip Zuiderkruis door een schip dat strategisch transport en logistieke ondersteuning biedt. Dit nieuwe schip kan grote aantallen (pantser)voertuigen, landingsvaartuigen, containers en ander materieel vervoeren. Tot slot heeft dit schip extra accommodatie om adequaat op humanitaire rampen te kunnen reageren. Daardoor kunnen we extra medisch personeel meevoeren.

We moderniseren onze onderzeeboten zodat zij veilig en effectief in kustwateren inzetbaar zijn. Onze Walrus-onderzeeboten vormen wereldwijd een unieke capaciteit, omdat ze door omvang en waarnemingsmiddelen op grotere afstand van de thuisbasis langdurig effectief (inlichtingen)operaties kunnen uitvoeren.

Verder krijgt Defensie de beschikking over mijnenveegcapaciteit voor het vrijhouden van handelsroutes en voor het beschermen van vlootverbanden in kustgebieden, waar de tegenstander gemakkelijk mijnen kan leggen. De terroristische dreiging heeft de noodzaak voor deze capaciteit nog eens onderstreept.

Ten slotte worden twee van de resterende zes fregatten uitgerust met tactische kruisvluchtwapens waarmee het landoptreden effectief kan worden ondersteund. Tevens wordt onderzocht of we deze LCF-fregatten van een afweersysteem tegen tactische ballistische raketten kunnen voorzien.

Dichter bij huis richt de marine zich op kustwacht en algemene beveiligingstaken. Mijnenbestrijdingsvaartuigen maken explosieven op de bodem van de Noordzee onschadelijk. Wekelijks plukken we grote hoeveelheden drugs uit de Caribische wateren en onze fregatten patrouilleren op veel plaatsen tegen piraten en terroristen.

Kortom een keur van ontwikkelingen om de marine ook in deze eeuw slagvaardig te houden. Hiermee levert de marine een relevante en proportionele bijdrage aan onze veiligheid. Een terechte bijdrage, die naadloos aansluit bij de inspanningen van de andere krijgsmachtdelen. Het is daarbij onjuist om recente gebeurtenissen, hoe betreurenswaardig ook, terug te voeren op een vermeend gebrek aan visie.

Generaal D.L. Berlijn is Commandant der Strijdkrachten.

    • Dick Berlijk