Theologie studeren kan wel in Groningen

Na het afstoten van het beroepsdeel van de kerkelijke predikantsopleidingen in 1999 is in de berichtgeving betreffende kerken die zelf predikanten gaan opleiden meermalen de suggestie gewekt dat studenten niet meer in Groningen theologie kunnen studeren (NRC Handelsblad, 6 april).

Het tegendeel is waar. Onmiddellijk na het sluiten van de kerkelijke opleiding heeft de Groningse Theologische Faculteit een convenant gesloten met de Theologische Universiteit Kampen, waarin werd afgesproken dat de Groningse theologiestudenten na hun driejarige Bachelor en eenjarige Master Theologie in Groningen zonder tijdverlies in de predikantsopleiding konden instromen. Ook andere vormen van samenwerking tussen Kampen en Groningen zijn inmiddels tot stand gebracht.

Maar ook nu wordt in de berichtgeving over de vorming van één Protestantse Theologische Universiteit weer verzuimd te vermelden dat studenten die theologie willen studeren ook terecht kunnen in Groningen. De Groningse faculteit Godgeleerdheid, die al vanaf haar oprichting in 1614 studenten theologie opleidt, werd in het laatste onderwijsvisitatierapport (februari 2006), zelfs beoordeeld als de beste opleiding van Nederland.

Het merendeel van de studenten die in Groningen theologie studeren, kiest uiteindelijk voor het beroep van predikant. Wil de Protestantse Kerk in Nederland inderdaad met de oprichting van deze universiteit tot schaalvergroting komen, zou het dan niet voor de hand liggen de predikantsopleiding op één locatie te vestigen? Daaromheen zouden alle verschillende bachelor- en eenjarige masteropleidingen gekoesterd moeten worden, ook die van Groningen en Amsterdam.

    • Rijksuniversiteit Groningen