Innerlijke tegenspraak over Grondwetsartikel

Het voorstel van Geert Wilders om artikel 1 van de Grondwet te wijzigen, bevat een merkwaardige innerlijke tegenspraak (NRC Handelsblad, 21 maart).

Wilders gaat er om te beginnen van uit, dat ”joods-christelijke en humanistische traditie” een hanteerbaar begrip vormt. Alsof er binnen de joodse, de christelijke én de humanistische traditie (om het maar niet te hebben over alle mengvormen van die drie) niet de grootst mogelijke meningsverschillen zijn over vele fundamentele ethische vragen.

Maar vooruit, laten we Wilders toegeven dat er wel énige consensus in zit, een globale overeenstemming, een basis van waaruit de Nederlandse samenleving is opgebouwd.

Die consensus begint met respect voor de eigenheid van de ander.

Pas als je dat hebt gegarandeerd, kun je als overheid van je burgers iets verlangen. Dat is ook precies de reden waarom de wetgever dat stukje `joods-christelijk-humanistische traditie` heeft neergelegd in artikel 1 van de Grondwet.

    • Joep Dubbink Zeist