Ross: eerder ingrijpen bij slechte opvoeding

De overheid moet eerder ingrijpen bij de opvoeding. Gemeenten met veel gezinnen die risico lopen te ontsporen, moeten extra geld van het rijk krijgen. Dat schrijft staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) in haar nota Gezinsbeleid. Nu krijgen gemeenten geld op basis van het aantal kinderen en niet op basis van het aantal probleemgezinnen.

Daarnaast schrijft Ross dat zij af wil van het “taboe“ dat rust op ondersteuning van de opvoeding. “Opvoedingsondersteuning moet gewoner worden en sociaal geaccepteerd.“ In elke wijk moet een centraal punt komen voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het consultatiebureau is de spil in dit “Centrum voor Jeugd en Gezin'. Daarin worden ook andere instanties ondergebracht die gezinnen met kinderen tot 19 jaar ondersteunen. Te denken valt aan maatschappelijk werkers, kraamverzorgers en schoolartsen.

Het centrum krijgt een belangrijke functie in wat staatssecretaris Ross de ,,jeugdketen“ noemt, waar ook de school, het bureau jeugdzorg en de politie deel van uitmaken. Weigeren ouders hulp of zijn ze ongemotiveerd, dan moet een niet-vrijblijvende “aanpak van drang en dwang“ geoorloofd zijn. Het bureau jeugdzorg moet hierin het voortouw nemen.

Verplichte opvoedingsondersteuning is in Nederland al wettelijk mogelijk. De ondertoezichtstelling (ots) biedt een gezinsvoogd de mogelijkheid gezinnen een aanwijzing te geven die zij moeten opvolgen. Maar van die mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt. Ten onrechte, meent het kabinet. Het wil dat hulpverleners eerder kiezen voor ondertoezichtstelling waarbij het gezag van de ouders wordt beperkt.

De nota schetst enkele ontwikkelingen rond het gezin. Mensen leven de laatste tijd steeds korter binnen een gezin. Het gezin is niet meer de levensvervulling, maar slechts een levensfase. De familie bemoeit zich minder met de opvoeding van de kinderen. Kinderen brengen meer tijd buitenshuis door, op school, sportclub en in de kinderopvang. “De opvoeding vindt daardoor gefragmenteerder plaats.“

In de nota staat dat het gebrek aan sociale controle buitenshuis en de “overheersende straatcultuur in vooral zwakke wijken riskant is voor de ontwikkeling van allochtone jongeren“. De nota wordt waarschijnlijk vandaag in het kabinet besproken.