Geen porno meer binnen krijgsmacht

In de Nederlandse strijdkrachten is met onmiddellijke ingang een verbod op vertoning van pornofilms van kracht, heeft staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) gisteren in de Tweede Kamer meegedeeld.

Pornofilms mogen niet meer in openbare ruimten worden vertoond, noch geprojecteerd of vertoond met middelen van Defensie. Het kijken naar pornofilms met eigen apparatuur en ten eigen behoeve is niet verboden, aldus Van der Knaap. Het verbod is vervat in een maandag uitgegeven dagorder van generaal Berlijn, de hoogste Nederlandse militair. Aanleiding is een verkrachtingszaak bij de marine, op het fregat Tjerk Hiddes, waarnaar nader onderzoek wordt verricht door een commissie die bestaat uit twee commissarissen van de koningin en een forensisch psychiater.

Van der Knaap was voor mondelinge vragen van Kamerlid Karimi (GroenLinks) gisteren naar de Kamer geroepen, in plaats van minister Kamp (Defensie), die een bezoek brengt aan de Antillen. Karimi wenste dat Van der Knaap, die bij Defensie onder andere over personeelsaangelegenheden gaat, afstand zou nemen van recente uitlatingen van Kamp dat seksueel geweld bij de krijgsmacht geen ernstiger proporties heeft dan bij andere organisaties.

Van der Knaap benadrukte dat de minister en hijzelf in gelijke mate de verkrachtingszaak bij de marine in gelijke mate “schandalig en onacceptabel“ vinden. Volgens de staatssecretaris moet bij het werk van de commissie “de onderste steen boven komen“.

Anders dan Karimi en de militaire vakbonden eerder hebben gezegd, wilde volgens de staatssecretaris de minister de verkrachtingszaak niet bagatelliseren, maar beoogde hij slechts - met in het verleden door KPMG gedane onderzoeken in de hand - aan te tonen dat de overgrote meerderheid van de 65.000 werknemers van Defensie zich niet aan seksueel geweld schuldig maakt. Desgevraagd liet Kamp in het midden of hij gelukkig was met de manier waarop de minister dit punt had gemaakt.

De commissie zal iedereen in de strijdkrachten oproepen zich met eventuele klachten over seksuele intimidatie of geweld te melden, aldus Van der Knaap. Volgens hem komen werknemers van Defensie die zich daaraan schuldig maken, voor ontslag in aanmerking, los van een eventueel strafrechtelijke afhandeling. De eerste rapportage over de zaak bij de marine is van de zijde van de onderzoekscommissie in mei te verwachten. Een rapport over seksueel geweld binnen de strijdkrachten in het algemeen komt op een later tijdstip.