Brinkhorst krijgt steun voor splitsen

De splitsing van de energiebedrijven is dichterbij gekomen na publicatie van een cruciaal onderzoek. Het bevestigt op hoofdlijnen het beleid van minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66).

Een commissie die op verzoek van de Tweede Kamer de gevolgen van de voorgestelde splitsing van de energiebedrijven heeft onderzocht, concludeert dat de argumenten waarop Brinkhorst zijn beleid baseert, deugdelijk zijn. De commissie onderschrijft de taxatie van de minister wat de kosten en baten van de splitsing voor consumenten betreft. Ook bevestigt ze de financiële gevolgen van ingewikkelde belastingconstructies.

'De minister kan steun vinden in zijn opvatting dat de kosten geen reden zijn om te stoppen en dat de baten groter zijn, mits een aantal maatregelen wordt getroffen', aldus gisteren commissievoorzitter A.W. Kist, oud-directeur van de mededingingsautoriteit NMa. Andere commissieleden waren hoogleraar economie A. Boot en fiscaal econoom K. de Raad. De commissie stelt voor vast te leggen dat de aandeelhouders van de energiebedrijven de kosten van de splitsing dragen, en niet de consumenten. Verder moet er na goedkeuring van de wet een half jaar extra voor de uitwerking van de splitsing worden genomen.

Brinkhorst zei in een reactie snel te willen doorgaan met de parlementaire behandeling van de splitsingswet. De wet beoogt energiebedrijven juridisch te splitsen in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. De productiebedrijven mogen worden verkocht, de netwerkbedrijven moeten in handen blijven van de overheid. De energiebedrijven zijn nu nog eigendom van provincies en gemeenten.

Brinkhorst zei te willen zekerstellen dat de kosten van de splitsing niet worden afgewenteld op de consumenten.

In de Tweede Kamer zijn PvdA, VVD, GroenLinks en D66 voorstanders van splitsing. Kamerlid De Krom (VVD) zei opgelucht te zijn over de bevindingen van de commissie. Kamerlid Crone (PvdA) is verheugd over de berekende baten voor de burgers. Energieconsumenten kunnen tot 1,5 miljard euro voordeel verwachten door splitsing en concurrentie. Voor het CDA, bevreesd dat de splitsing per huishouden 100 euro per jaar kost, blijven er na het onderzoek nog onzekerheden. De partij zegt zich te blijven verzetten tegen afwenteling van kosten via een omweg op consument of belastingbetaler.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Brinkhorst krijgt steun voor splitsen (21 maart, pagina 1) is sprake van fiscaal econoom en lid van de adviescommissie over de splitsing van de energiesector K. de Raad. Hij heet K. van Raad.