Webcongres: geen eigen partij allochtonen

Een ruime meerderheid van het webcongres (www.nrc.nl/ webcongres) vindt dat allochtonen geen eigen partijen moeten oprichten, want dat belemmert de integratie.

Een onderzoek uit 2004 in opdracht van Nova toonde aan dat er behoefte is aan een islamitische partij in ons land. De ondervraagden werden in drie groepen verdeeld: Turken, Marokkanen en overige moslims. Ruim de helft van de respondenten (51 procent) vond dat er een moslimpartij in Nederland moest komen, een vijfde (19,1 procent) maakte geen bezwaar. Een bijna even grote groep (20,9 procent) was tegen de komst van een dergelijke partij.

Zouden de moslims die een Nederlandse moslimpartij zeggen te steunen, ook daadwerkelijk op die partij stemmen, dan kan zo'n partij maximaal acht zetels behalen.

Er zijn wat lokale initiatieven geweest, maar er bestaat vooralsnog geen landelijke partij voor allochtonen. In 2004 bestonden plannen voor de oprichting van de MDP (Moslim Democratische Partij) in Nederland, op initiatief van de Belgische Arabisch-Europese Liga. Eind 2005 werd dit initiatief afgeblazen. Op de vraag aan het webcongres of allochtonen eigen politieke partijen moeten oprichten, al of niet op islamitische grondslag, antwoordde een ruime meerderheid afwijzend. De meeste 'oneens'-stemmers achten zulke partijen niet bevorderlijk voor de integratie van 'nieuwe Nederlanders' in onze samenleving. Een ander veel gebruikt tegenargument was dat een moslimpartij indruist tegen de gewenste scheiding tussen kerk en staat.

,,Volstrekt overbodig en ongewenst', aldus Willem Eppink uit Nijmegen. ,,Een moslimpartij verbindt kerk en staat, dus altijd goed voor nog meer tegenstellingen.' ,,De verzuiling is kennelijk nog niet voorbij', meent Arnold Kok uit Den Haag. ,,Moet die op deze manier nieuw leven ingeblazen worden? En dus weer terug naar af? Je kunt je afvragen wie of wat daarmee gediend is.'

Een ander veelgenoemd bezwaar geldt de versplintering waaronder ons veelpartijenstelsel gebukt gaat. ,,Dit land is al verdeeld', vindt Harold de Wit uit Zoetermeer, ,,er zijn al zo veel kleine partijen dat beleid maken en realiseren uiterst moeilijk is. Iedereen kan zijn belangen terugvinden bij een van de partijen uit het bestaande palet. Bovendien is het onwenselijk als partijen op basis van ras en/of kleur gaan ontstaan.' ,,Geen tijd meer over voor echte daden maar alleen vergaderen', vreest ook Ronald Eveleens te Kuusamo (Finland). ,,Met een grote moslim- of allochtonenpartij zou er misschien meer eensgezindheid zijn. Als alle moslims in ons land er op zouden stemmen, zou die aardig wat macht vergaren. Daar gaan onze verworven vrijheden en cultuur.'

,,Allochtonen moeten juist aansluiting zoeken bij de bestaande partijen', meent Simon Dikker Hupkes uit Amsterdam. Hij is in het geheel niet bevreesd voor een machtige, eensgezinde allochtonenpartij. ,,De allochtone gemeenschap in Nederland is gefragmenteerd in verscheidene etnische en religieuze groepen die niet groot genoeg zijn voor een partij. Door een allochtonenpartij op te richten, worden bovendien verschillen benadrukt. Dit is ongewenst.'

Veel van de 'eens'-stemmers vinden dat de oprichting van een politieke partij in ons democratisch systeem is verankerd en derhalve mogelijk is voor iedere Nederlander. Paul van den Bergh uit Tilburg meent zelfs dat een allochtonenpartij bevorderlijk is voor de integratie en emancipatie van migranten: ,,Zie de analogie met de gelijkberechtigingsbewegingen van katholieken, protestanten en arbeiders uit de vorige eeuw, die mede vorm kregen door middel van politieke partijen als de ARP (later opgegaan in het CDA) en de SDAP (later de PvdA).' Ook Thérèse de Kok uit Ede denkt dat dergelijke partijen bevorderlijk zijn voor de integratie: ,,Ze kunnen zich dan loskoppelen van de gevestigde partijen die vaak de allochtonen nog te veel gebruiken voor hun partijpolitieke doeleinden.'

,,Voor eventueel gewenste vertegenwoordiging op religieuze grondslag staat het CDA open voor islamieten', constateert Jan Willem van Waning uit Den Haag. ,,Dit is echter merkwaardig, omdat deze partij de bijbel aanvaardt als richtsnoer voor het politiek handelen. Zij die de koran als richtsnoer willen gebruiken, zouden daartoe een (of meerdere) eigen partij(en) moeten oprichten. Dit zou goed zijn, al was het maar om te bewijzen dat hun godsdienst wel degelijk verenigbaar is met democratie.' ,,One-issue-partijen of partijen die alleen naar één bepaalde doelgroep kijken, verlevendigen het politieke debat en vragen op scherpe wijze aandacht voor minderheden en ondergesneeuwde problemen', meent Ben Raaijman uit Hoogwoud.

,,Dat levert een belangrijke bijdrage aan de betrokkenheid van de bevolking bij het bestuur.'