Webcongres: ja tegen tweede kerncentrale

Een meerderheid van de deelnemers aan het webcongres (www.nrc.nl/webcongres) vindt dat Nederland niet langer kopschuw moet zijn als het om kernenergie gaat.

Nederland kan de bouw van een tweede kerncentrale niet uitsluiten. Dat zei staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) onlangs in het tv-programma Buitenhof. Volgens Van Geel zijn het vooral de toenemende klimaatproblemen die het noodzakelijk maken de optie voor meer kernenergie open te houden. ,,Wil je de doelstellingen halen op het gebied van het klimaat tot 2020', aldus de staatssecretaris, ,,dan zal naast alles wat we doen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie ook kernenergie als een heel serieuze optie gelden.' Het webcongres blijkt het hiermee eens te zijn, hoewel toch een vrij grote minderheid haar hart voor een tweede kerncentrale vasthoudt. Eerst de voorstanders. Richard Ots in Amman (Jordanië) rekent zich tot die groep ,,aangezien ik kerncentrales als een schoon, veilig en betaalbaar alternatief beschouw voor kolencentrales'. Jos Nederpelt uit Zoetermeer vreest dat het niet anders zal kunnen: ,,De toenemende vraag versus afnemend aanbod zal ons er toe dwingen. Onze afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers van fossiele brandstoffen maakt ons kwetsbaar. Opkomende landen nemen het bovendien niet zo nauw met de vervuiling en gaan zeer verkwistend om met de fossiele reserves.'

,,Wil Nederland niet van de grillen uit het Midden-Oosten of het Kremlin afhankelijk zijn', vindt ook Harry Romein uit Breda, ,,dan moeten we eigen energiebronnen ontwikkelen. We begaan thans de grootste milieumisdaad in de geschiedenis met het lozen van CO2 in de atmosfeer en het uitputten van waardevolle grondstoffen'. Het zou volgens Arnold Kok ,,logisch en minder hypocriet' zijn wanneer tegenstanders ook hun stem laten horen tegen de thans door Nederland uit het buitenland geïmporteerde kernenergie: ,,Geen eigen centrale willen, dan ook niet profiteren van die in de achtertuin.' Frankwin van Dieren uit Barcelona vindt dat we bovendien niet afhankelijk kunnen blijven van energiebronnen ,,die in handen zijn van regimes die botsen met ons politiek, cultureel of economisch systeem, want dat kan aanleiding zijn voor een Derde Wereldoorlog. En dat is uiteindelijk nog veel gevaarlijker dan een kerncentrale'.

Ury Link uit Amsterdam vindt de tijd rijp ,,dat de milieubeweging de ogen opent en de oppositiepartijen de partijpolitiek laten vallen voor het nut van het hele land. Waarom kan het in Frankrijk wel en hier niet? Daar is de energierekening veel lager dan de onze.'

De anti-kernenergielobby moet ophouden met het bang maken van de bevolking, vindt ook Bart Hengeveld uit Schoonhoven: ,,Er zijn weinig fabrieken zo veilig als kerncentrales. Maar er zijn ook andere mogelijkheden voor energieopwekking, zoals het gebruik van de kolenvoorraad en het op grotere schaal inzetten van wind- en zonne-energie.' ,,Het zal zelfs niet kunnen blijven bij een tweede centrale', schrijft Herman Plagge uit Hintham, ,,omdat onze energiebehoefte dagelijks toeneemt en daarin niet kan worden voorzien door kolengestookte centrales vanwege de milieuproblemen, terwijl windmolens evenmin voldoende soelaas bieden'.

,,Zonne- en windenergie zijn een druppel op de gloeiende plaat', meent Paul Buitenhuis uit Apeldoorn. ,,Dus blijft over kernenergie. Deze bron kent twee problemen: onveiligheid kerncentrales (een te verwaarlozen risico) en het afvalprobleem. Als we proberen dit laatste op te lossen of in te perken, is kernenergie (van vrijwel niets wordt iets gemaakt) de enige oplossing. Dus bouwen, die centrales.' ,,Het opslaan van kernafval kan vrij goed worden geregeld', vult Jean Blankert uit Baarn aan. ,,Bovendien zijn de kosten veel lager dan van olie- of kolencentrales. In Finland draaien vier kerncentrales zonder problemen.'

Van de tegenstanders noemt een aantal het terrorismegevaar en hamert het overgrote deel op de gevaren die het kernafval met zich meebrengt. ,,Vaten kernafval blijven 1 miljoen jaar gevaarlijk, de opslag is en blijft een groot probleem', schrijft Mieke de Wit uit Rotterdam. ,,Kerncentrales bouwen of in bedrijf houden is kortzichtig en streeft slechts op de korte termijn het economisch belang na.'

Ook Jos van der Schot uit Amsterdam wijst op de beperkte voorraad uranium: ,,Als massaal wordt overgeschakeld op kernenergie, is die sneller op dan de olievoorraad. Dan zitten we met een dure investering die zijn geld niet terugverdient. Belangrijker is nog dat kernenergie geen enkele aansluiting biedt bij een duurzame, CO2-loze energievoorziening. Dat geldt wel voor zonne-energie, die decentraal en kleinschalig kan worden opgewekt.' ,,Waarom onderzoeken we niet welke echte duurzame energievoorzieningen kunnen worden gerealiseerd?' oppert Hans de Vries uit Deventer. Samuel van den Berg uit Nieuwerbrug beschouwt het bouwen van nieuwe centrales als ,,een luie, makkelijke oplossing waarbij we een cruciale kans voor de toekomst laten liggen'.Nederland doet, vergeleken met andere landen, weinig aan alternatieve energie, stelt Norbert Mergen uit Doorwerth vast. ,,Hoe kan het dat windenergie in Gelderland 'niet rendabel' wordt geacht, terwijl vijf kilometer over de grens in Duitsland de windturbines overal in het land staan? Subsidieregelingen voor particulieren zijn jaren geleden afgeschaft. Kernenergie is de waan van de dag. Laat het kabinet eens een doorwrocht energiebeleidsplan maken.'