Technische opleiding vmbo biedt kansen 1

Onlangs verscheen een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de jeugdwerkloosheid onder etnische minderheden (NRC Handelsblad, 9 februari). De belangrijkste conclusie was dat de werkloosheid onder allochtone jongeren fors was gegroeid. Het CBS gelooft echter weinig van de berekeningen van het SCP.

Uit recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt dat de opleidingsrichting van allochtone en autochtone jongeren een belangrijke rol speelt bij hun kansen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid voor jongeren met een diploma vmbo-economie ligt structureel hoger dan voor hun leeftijdgenoten met een diploma vmbo-techniek en reageert bovendien sterker op de conjunctuur. Dit wordt nog eens onderstreept door recente ROA-prognoses tot 2010 waaruit blijkt dat vmbo-techniek betere perspectieven biedt dan vmbo-economie. Juist hier liggen dus kansen voor laagopgeleide allochtone jongeren. Volgens de Metaalunie kunnen allochtonen met een diploma vmbo-techniek zo aan de slag.

De discussie over allochtone jongeren op de arbeidsmarkt moet zich derhalve niet alleen richten op de hoogte van de werkloosheidscijfers voor allochtonen. Er zijn wel degelijk kansen voor allochtone jongeren. Maar dan is vooral aandacht nodig voor de slechte prestaties in het onderwijs en op de arbeidsmarkt van laagopgeleide allochtone jongens en hoe zij gestimuleerd kunnen worden een technische opleiding te gaan volgen in het vmbo.

    • Raymond Montizaan
    • Philip Marey