Investeer in professionaliteit van OR

Jaap van Slooten suggereert (Opiniepagina, 3 februari) dat er bij CAO-onderhandelingen meer ruimte zou moeten zijn voor afspraken met de ondernemingsraad, omdat de representativiteit van vakbonden onder druk staat. Die aanbeveling is te gemakkelijk, want wat voor vakbonden geldt, geldt voor een groot deel ook voor ondernemingsraden.

Recent onderzoek naar de betrokkenheid van KPN-werknemers bij hun ondernemingsraad toont bijvoorbeeld aan, dat de meerderheid van de werknemers het werk van de ondernemingsraad heel hoog waardeert. Over contact met de ondernemingsraad, of over de bereidheid om lid te worden, is men daarentegen negatief. Het zou bijvoorbeeld slecht zijn voor de carrière. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat KPN`ers, die zich betrokken voelen bij medezeggenschap over het algemeen wat ouder zijn, wat langer in dienst zijn en lid zijn van een vakbond.

Vakbonden of aan de vakbonden gelieerde organisaties ondersteunen OR-leden met trainingen, scholingen en congressen. Actieve ondernemingsraadleden zijn vaak ook vakbondslid. Ook bij het nieuw opgerichte Alternatief voor Vakbond is kennis aanwezig dankzij ervaring met het traditionele vakbondswerk.

Een pleidooi om ondernemingsraden meer te betrekken bij CAO-overleg zal dus gepaard moeten gaan met het investeren in de professionalisering van die ondernemingsraden.

    • Rolf Middendorp Guido van den Berg Tilburg