Geheime missie Enduring Freedom

Ik distantieer mij op een aantal onderdelen van de neerslag van het gesprek, in NRC Handelsblad van 3 februari, dat ik heb gevoerd met de redacteur naar aanleiding van mijn uitlatingen in het programma Aktienieuws van SBS6 van de dag ervoor.

Voor de koppen boven het artikel neem ik geen verantwoordelijkheid. In mijn reactie op de documenten die ik had ingezien, heb ik gewezen op de vertrouwelijke en geheime inhoud van de informatie, gelet op het unieke karakter van de missie waarbij Nederlandse special forces worden ingezet `in tijd van oorlog`, met `bevoegdheden die zijn ontleend aan het oorlogsrecht`. Uit de eerdere berichtgeving op donderdagochtend viel dat nog niet op te maken. Daar lag dan ook mijn grootste verrassing: dat het hier ging om documenten die betrekking hadden op de geheime missieEnduring Freedom. Niet voor niets sprak minister Kamp in brieven aan de Tweede Kamer over de `operationele noodzaak van strikte geheimhouding`. In dit verband heb ik in Aktienieuws inderdaad verwezen naar de `rules of engagement`. In het interview heb ik onmiddellijk duidelijk gemaakt dat ik die opmerking terugnam. Ik heb ook niet gesproken over `concept rules of engagement`, om de simpele reden dat de missie allang aan de gang was. Overigens doet dit alles niets af aan de constatering dat de stick inzicht verschaft in militair-operationele zaken die nooit in de publieke ruimte terecht mogen komen.

Verder heb ik opgemerkt dat de informatie ook relevant is voor de veiligheid van de missie, maar ik ontken te hebben gezegd dat `de informatie die ik heb gezien direct gevaar [kan] opleveren voor de manschappen van Enduring Freedom`. Ook hier speelt de tijdsfactor weer mee.

Ik heb het ministerie van Defensie inmiddels laten weten dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor bovenvermelde aan mij toegeschreven uitspraken.

    • D.A. Leurdijk Amstelveen