Extreme hoogbouw aantasting Groene Hart

H.J.A. Hofland en Tracy Metz waren in NRC Handelsblad van 27 januari zeer kritisch over het megalomane plan voor een kantoor- en woontoren van 262 m. bij Utrecht. Hofland herinnerde aan de discussie begin jaren negentig over de z.g. Larmagtoren bij Sloterdijk in Amsterdam. Ik heb er sterke herinneringen aan, want ik heb dit plan destijds in de media bestreden. Dankzij het provinciaal toezicht is de uitvoering gelukkig verhinderd.

Waarom ben ik tegen deze extreme hoogbouw? We leven in een vlak land, waarbij het Groene Hart van de Randstad Holland speciale zorg verdient. Anders dan in een bergachtig gebied is super-hoogbouw al op zeer grote afstand zichtbaar en werkt schaalverkleinend. De planologische structuur van de Randstad wordt bepaald door stedelijke kernen met ieder een eigen identiteit, gegroepeerd om het nog redelijk open gebied van het Groene Hart. Die planologische structuur maakt west-Nederland uniek en zeer afwijkend van de almaar uitdijende wereldsteden met veel hoogbouw, die in zo veel landen beeldbepalend zijn.

Laten we dit historische gegeven behouden en ons verzetten tegen extreme hoogbouw, zoals het onzalige plan voor de Belle van Zuylen-toren bij Utrecht. Over slechte smaak gesproken: om aan een dergelijk megalomaan plan de naam van Belle van Zuylen te verbinden! Ik hoop, dat de gemeente Utrecht dit plan afwijst en anders is er altijd nog het provinciale planologische toezicht. Maar ook de minister van Ruimtelijke Ordening zal, naar ik hoop en verwacht, deze aantasting van de ruimtelijke kwaliteit willen tegengaan.

    • R.J. de Wit
    • Oud-Commissaris der Koningin in Noord-Holland
    • Oud-Voorzitter Raad Ruimtelijke Ordening