CPB: bonus drop-out bij terugkeer

Voortijdige schoolverlaters moeten een financiële bijdrage krijgen als ze na de leerplichtige leeftijd weer onderwijs gaan volgen. Als ze dan hun diploma halen, moeten ze daarvoor een bonus ontvangen. Op deze manier kan het aantal zogenoemde drop-outs worden teruggedrongen. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de gisteren verschenen publicatie over voortijdig schoolverlaten in Nederland.

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren die geen diploma op zak hebben op ten minste mbo-2 niveau. In het schooljaar 2003/2004 waren er 64.000 geregistreerde drop-outs. Ongeveer eenderde van die jongeren heeft geen diploma in het voortgezet onderwijs. Vooral in het vmbo en het mbo verlaten relatief veel jongeren de opleiding zonder diploma.

In Nederland wordt er per jaar circa tachtig miljoen euro besteed aan het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters. 'Of dit beleid ook leidt tot minder uitval of betere studieprestaties is niet bekend', aldus het CPB. Volgens het Planbureau tonen buitenlandse programma's aan dat een financiële bijdrage het aantal drop-outs vermindert.

Het CPB heeft gekeken naar Groot-Brittannië, waar leerlingen van zestien tot en met achttien jaar wekelijks een toelage krijgen als ze verdergaan met het volgen van onderwijs na de leerplicht. Daarnaast krijgen ze een bonus als ze hun diploma halen.

Het eerder van school gaan komt het meest voor bij allochtone leerlingen, jongeren uit lagere sociale milieus en bij kinderen die uit een gezin met één ouder komen.