Terpen

In het artikel “Geen bollen maar nollen' (W&O 21 jan) wordt een al sinds jaren in onze taal ingeburgerde fout herhaald, waar geschreven wordt: “De eerste boeren woonden op terpen.' Welnu, zoals in De geschiedenis van Sauwerd en Omstreken, uitgave Stichting Dorpshuis Ubbegameem, op blz. 7 wordt uitgelegd: “Het jong-Friese woord terp, ook voorkomend in op diluviale zandgronden gelegen plaatsen als Ureterp en Olterterp, betekent slechts dorp en heeft met het oud-germaanse woord wurt, warde of wierde, welk woord ook voorkomt in het oud-Fries en in oude Friese plaatsnamen als Leeuwarden, Bolsward, Holwerd enzovoort, in de betekenis van (kunstmatig) verhoogde woonplaats, niets te maken en is daarom eigenlijk een onjuiste benaming. Het is daarom jammer dat in het Nederlandse taalgebruik de aanduiding terp voor wierde is komen bovendrijven.'

    • Willem Pauwelussen