De krant antwoordt

1 Een correspondent is een redacteur of vaste medewerker van de krant met een standplaats, meestal in het buitenland. Zijn dagelijkse nieuwsberichten worden ondertekend met 'Door onze correspondent'. Andere redacteuren leveren berichten in beginsel aan met de aanduiding 'Door een onzer redacteuren'.

De hoofdregel is dat onder eigen naam in de dagkrant alleen primeurs en grotere stukken verschijnen zoals reportages, vraaggesprekken, achtergrondstukken, analyses, recensies en opinieartikelen. Als er bij een kort stuk dus een auteursnaam staat is het in beginsel een primeur. Maar in de praktijk wordt deze regel ruimer geïnterpreteerd. Soms vindt een redacteur een bericht eerder een primeur dan de eindredactie maar laten we de 'byline' toch maar staan. En soms is een korter bericht geen harde nieuwsprimeur, maar wel zo origineel of creatief dat de redactie met een auteursnaam extra attentiewaarde wil geven.

2 De redactie Opinie ontvangt dagelijks ruim veertig brieven van lezers. De selectiecriteria voor plaatsing zijn de volgende: brieven die reageren op een artikel dat in de krant verscheen, hebben voorrang. Het artikel waarop gereageerd wordt, mag niet ouder zijn dan twee weken. De brief moet origineel zijn, bondig, duidelijk en in beschaafd Nederlands geschreven. Auteur en woonplaats moeten worden vermeld. Niet geplaatst worden: open brieven, dagboekfragmenten, brieven aan derden en gedichten. Daarom werd bijvoorbeeld de deze week ingestuurde Limburgse sonnet, in reactie op het voorstel van minister Verdonk om enkel nog Nederlands op straat te spreken, geweigerd.

Terecht stelt u voor rekening te houden met de reacties die een bepaald stuk kan oproepen en daarvoor plaats in te ruimen. Van tevoren is natuurlijk nooit met zekerheid vast te stellen hoe talrijk en hoe origineel de reacties op een stuk zullen zijn. Maar afgelopen woensdag bijvoorbeeld, ruimden wij een kwart van de Opiniepagina in voor de reacties op het artikel 'Vrouwen zouden nu eindelijk eens écht aan het werk moeten gaan' dat op 21 januari in de krant stond. Het waren overigens niet alle reacties: van de meer dan vijftig brieven, plaatsten we de vier meest originele en bondige. We zullen helaas dagelijks briefschrijvers moeten blijven teleurstellen.

Folkert Jensma, hoofdredacteur

    • Folkert Jensma