Kamer dwingt garanties af voor zwakken

Gemeenten zijn vanaf 2007 verplicht om mensen met een beperking te helpen een zelfstandig leven te leiden. Gehandicapten, ouderen en chronisch zieken krijgen zo meer garanties op ondersteuning.

Een meerderheid van de Tweede Kamer, die gisteren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) behandelde, dwong deze wijziging af bij staatssecretaris Ross (Welzijn, CDA). De bedoeling is de eventuele willekeur van gemeenten te verkleinen bij de verstrekking van voorzieningen aan mensen die deze nodig hebben, zoals huishoudelijke hulp en scootmobielen.

Tijdens de behandeling van de WMO in de Tweede Kamer zei Ross het breed gesteunde voorstel van Kamerlid Van Miltenburg (VVD) 'sympathiek' te vinden. Dat voorstel legt bij gemeenten een zogenoemde compensatieplicht. Dat betekent dat zij wettelijk verplicht worden om de gevolgen van iemands handicap of beperking te compenseren. Eerder wilde de staatssecretaris gemeenten niet te veel in een keurslijf hijsen als zij straks de verantwoordelijkheid krijgen voor de hulp aan kwetsbare groepen. Zij vond dat het aan de plaatselijke wethouders was om te beslissen of hulpbehoevenden bepaalde hulp zouden mogen krijgen. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen zijn bang dat een gemeente dan eerder geld zou uitgeven aan een buurthuis of een sportveld dan aan hen.

De Kamer diende 35 amendementen in om het wetsvoorstel van Ross grondig aan te passen. Zo zal de nieuwe wet, die de overheveling van de voorzieningen uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) naar de nieuwe welzijnswet WMO regelt, pas op 1 januari 2007 ingaan, niet op 1 juli, zoals Ross wil.

De Tweede Kamer eiste gisteren ook dat mensen zelf mogen kiezen tussen hulp die de gemeente biedt en een 'rugzakje' met geld (het zogeheten persoonsgebonden budget). Met dat geld kunnen mensen zelf hulp inkopen die precies bij hun behoeften aansluit.

Met de WMO krijgen de gemeenten de zorg voor een aantal onderdelen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), zoals de huishoudelijke hulp. Zij ontvangen daar zo'n 1 miljard euro voor, en mogen zelf bepalen waar ze het geld aan uitgeven. Ross laat het aan volgende kabinetten over om nog meer onderdelen van de AWBZ over te dragen.

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen demonstreerden gisteren bij de Tweede Kamer omdat zij bang zijn dat zij straks hoge eigen bijdragen zullen moeten betalen. Het zal van het inkomen afhangen of iemand bijdraagt aan bijvoorbeeld een woningaanpassing of gehandicaptenvervoer. Een gehandicapte met een goed inkomen kan zo zelf volledig opdraaien voor de kosten van de aanpassing van zijn woning of zijn auto.