'Waddenzee daalt niet bij gaswinning'

De Waddenzee zal nauwelijks dalen en daardoor amper schade ondervinden van de toekomstige aardgaswinning tussen Schiermonnikoog en het Lauwersmeer.

Dat schrijft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in zijn vandaag gepubliceerde milieu-effect-rapportage die het bedrijf heeft moeten uitvoeren om een vergunning aan te vragen voor de aardgaswinning in de Waddenzee. De NAM wil daar volgend jaar mee beginnen.

Met deze rapportage komt de NAM weer een stap dichter bij de daadwerkelijke uitvoering van haar plannen. Tien jaar geleden ontdekte het bedrijf, een samenwerking tussen Shell en ExxonMobil, vijf nieuwe gasvelden onder de Waddenzee. Sindsdien heeft een discussie gewoed over de mogelijk schadelijke gevolgen van aardgaswinning op deze locaties. Vorig jaar zomer gaf het kabinet, onder strikte voorwaarden, toestemming voor de winning, omdat uit onderzoek was gebleken dat de schadelijke gevolgen zeer beperkt zouden blijven.

Dat blijkt ook uit de vandaag gepubliceerde studie die de NAM heeft uitgevoerd. De studie richt zich op de mogelijke bodemdaling en de gevolgen daarvan op de natuur en de waterhuishouding. Volgens het rapport zijn de gevolgen 'gering'. Als er al effecten zijn dan beperken die zich tot drie diersoorten (veldmuis, bruine kiekendief en blauwe kiekendief) en kalkminnende duinvalleivegetaties. Volgens de NAM zijn de gevolgen 'niet significant' binnen de grenzen die de Natuurbeschermingswet stelt.

De Waddenvereniging en Natuurmonumenten laten weten dat ze zich tegen aardgaswinning blijven verzetten zolang er negatieve gevolgen mogelijk zijn. Volgens de natuurverenigingen toont het rapport voor het eerst aan dat de huidige aardgaswinning bij Ameland wel degelijk schadelijke gevolgen heeft. Het zou ertoe hebben geleid dat 200 hectare wad 3 tot 4 centimeter is gedaald, en dat 53 hectare wadplaat onder water is verdwenen. Maar volgens de NAM zijn dit slechts uitkomsten van modelberekeningen. 'Het opmerkelijke is dat we dit in de praktijk niet hebben teruggezien.'

Het kabinet heeft vorig jaar besloten tot oprichting van een fonds voor natuurherstel en economische ontwikkeling van de Waddenzee. Daarin gaat het kabinet 800 miljoen euro storten.