Situatie werkgevers spiegel van die van werknemers

Ook voor werkgevers heeft het nieuwe zorgstelsel grote financiële gevolgen. Voordeel is dat ze de premie voor de nieuwe WAO voor de helft mogen verhalen op de werknemers.

Werknemers schrikken van hun loonstrook. Werkgevers schrokken al eerder. Zij krijgen met nog meer veranderingen te maken. MKB Nederland inventariseerde dat ondernemers zeker twaalf wetswijzigingen op hun bord kregen. “Er moet een hoop gestudeerd worden door werkgevers“, zegt Jurgen Warmerdam, fiscalist bij MKB Nederland.

Bijvoorbeeld op een kabinetsbesluit dat half december nog in de Staatscourant werd gepubliceerd, belangrijk voor ondernemers. Zij mogen met ingang van dit jaar de premie voor de WIA, de opvolger van de WAO, voor de helft op werknemers verhalen. MKB Nederland en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben hun leden hierover wel geïnformeerd, maar weten niet of het werkgevers nog lukt de wijziging door te voeren.

Of 2006 voor werkgevers een goed jaar wordt hangt, net als bij werknemers, vooral af van het nieuwe zorgstelsel. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) heeft altijd gezegd dat dit ook voor werkgevers “kostenneutraal“ zou worden ingevoerd. Maar tussen werkgevers kunnen grote verschillen ontstaan.

Voor werknemers die in het ziekenfonds zaten moesten werkgevers in 2005 6,75 procent van het bruto maandinkomen betalen aan zorgpremie. Voor particulier verzekerde werknemers hoefden werkgevers niets bij te dragen. Soms betaalden ze toch (een deel van) de premie voor de particuliere ziektekostenverzekering.

Vanaf deze maand betalen werkgevers voor al hun werknemers 6,5 procent van het bruto maandinkomen aan ziektepremie aan de fiscus. Wie voorheen weinig of niets bijdroeg in de ziektekosten van de werknemer, gaat fors meer betalen. Wie ziekenfondspremie voor zijn werknemer betaalde, minder.

Voorlopig heeft de WIA voor werkgevers kleine financiële gevolgen. De premies voor de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet zitten bij de, dit jaar verlaagde, WAO -premie inbegrepen. Hierdoor is het totaal lager dan in 2005.

Het voor de helft verhalen van de premie voor de nieuwe uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten op werknemers, zal dit jaar een aftrek van hoogstens een paar euro betekenen. Als de komende jaren werknemers in de WIA gaan instromen en de premies oplopen, kunnen werkgevers grotere bedragen gaan inhouden.

De levensloopregeling, waarbij werknemers belastingvrij kunnen sparen voor verlof, heeft voor werkgevers geen directe financiële gevolgen. Voor kleine bedrijven kan de levensloop toch lastig zijn: wie maar enkele werknemers in dienst heeft kan er moeilijk eentje missen die met “sabbatical' wil.

De wet WALVIS moet de administratieve lasten van werkgevers verlichten. Voortaan moeten alle ondernemingen voor iedere werknemer maandelijks een elektronische aangifte loonbelasting doen. Voorheen ging dit schriftelijk en mochten kleinere bedrijven dit eens per kwartaal doen. De Belastingdienst heeft coulance aangekondigd voor fouten in aangiftes.

Van algemene lastenverlagingen, zoals minder onroerendzaakbelasting (ozb), hebben werkgevers ook voordeel. Verder wordt de vennootschapsbelasting verlaagd: beide schijven met 1 procent.

Voor werkgevers geldt dus hetzelfde als voor werknemers: zonder het nieuwe zorgstelsel zou iedereen erop vooruitgaan. Nu kunnen grote verschillen ontstaan tussen werkgevers. De werkgever die erop vooruit gaat profiteert net zo hard van de verzachtende maatregelen van het kabinet als de werkgever die er op achteruit gaat.

Onrust onder werknemers over alle veranderingen heeft zijn weerslag op hun bazen. Een werknemer die onderaan de loonstrook een lager bedrag ziet, ziet niet of dat door het zorgstelsel komt of iets anders. De werknemer denkt: ik krijg minder van de baas, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Warmerdam van MKB Nederland: “Werknemers zullen zeggen “werkgever, wat maak je me nou?!“

    • Inger Kuin