“Nieuw bestuur Wad nodig'

Het Waddengebied heeft in het belang van de natuur snel een nieuwe bestuurlijke organisatie nodig.

Dat stellen de Raad voor de Wadden en de Raad voor het openbaar bestuur, twee belangrijke adviesorganen van het kabinet, vandaag in het rapport “Natuurlijk gezag'. Het stuk is aangeboden aan minister Dekker (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, VVD).

“Het kabinet moet de natuur in en rond de Waddenzee actiever gaan beschermen“, schrijven de adviesraden. In hun rapport wordt vastgesteld dat niemand nu de eindverantwoordelijkheid heeft voor de natuurbescherming in het Waddengebied. Tegelijk is dat nu juist wel “meer en meer onderwerp geworden“ in het bijzonder door de Europese milieu- en natuurregels, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. Hier vloeit volgens het rapport rechtstreeks de juridische verplichting uit voort om de Wadden als natuurgebied te beheren.

De adviesraden willen nu een organisatie in het leven roepen die als belangrijkste taak krijgt om de natuur te beheren. Daarin moeten de lokale en provinciale bestuurders zitting nemen. De minister van VROM zou dan de eindverantwoordelijkheid moeten krijgen.

Momenteel zijn er twee coördinatiecolleges - waarin leden van gemeenteraden en Provinciale Staten zitting hebben - verantwoordelijk voor het bestuur. Omdat alle belangen zoals ruimtelijke ordening, economie, recreatie en natuurbescherming als “nevengeschikt“, dus allemaal als even belangrijk, worden beschouwd, kan deze aanpak volgens het rapport leiden tot “onvoorspelbaar, inconsistent en ad hoc-beleid“ .

Ook de commissie-Meijer, die in 2004 advies uitbracht over gasboringen in het Waddengebied, kwam al tot de conclusie dat complexe bestuurlijke organisatie oorzaak van veel problemen is. Naast het advies om gasboringen toe te staan, deed de commissie ook de aanbeveling om een Waddenfonds in het leven te roepen. Het kabinet heeft daarvoor honderden miljoenen beschikbaar gesteld. Een nieuw, meer efficiënt bestuur is ook van betekenis voor het gebruik van dit nieuwe fonds.

De twee adviesorganen stellen ook ook dat veel organisaties zich bemoeien met de handhaving van regels in het gebied. De politiek zou die beter moeten aansturen.