Raad wil aparte zeeminister

De Raad voor Verkeer en Waterstaat wil dat er een aparte minister voor de Noordzee komt. Met visie op vis, gas en windmolens.

De rijkdom van de Noordzee wordt ,,onderbenut'', meent de Raad voor Verkeer en Waterstaat, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, in het advies `Investeer in de Noordzee', dat vorige week werd uitgebracht. ,,Hardnekkige problemen'' zoals overbevissing en vervuiling worden door gebrek aan politieke wil ,,weliswaar aangepakt maar niet opgelost''. Dat moet anders, zegt Jaap van Dijk, oud-gedeputeerde van de provincie Groningen en lid van de raad.

U vindt dat er een visie moet komen op de Noordzee. Wat voor visie?

,,De Noordzee moet gezien worden als een ecosysteem waarvan de mens nadrukkelijk deel uitmaakt. Daarop moet het beleid aansluiten. Zo is er ruimte voor een goede ecologische ontwikkeling én voor economische activiteiten.''

Bestaat die visie nu niet?

,,Het probleem is dat de overheid iets zegt te beheersen, maar in feite alleen reageert op wat vissers of energiebedrijven in de Noordzee willen. De overheid moet meer doen dan afwachten tot energiebedrijven een windpark op de Noordzee willen beginnen.''

U bepleit een ministerie voor de Noordzee?

,,Dat niet. Maar er moet wel één minister komen die belast is met beleid voor de Noordzee. Een Noordzee-minister, zoals België ook heeft. Nu nog zijn vier departementen betrokken bij de Noordzee. LNV voor natuur, Verkeer en Waterstaat voor scheepvaart, EZ voor winning van aardgas en olie, VROM voor ruimtelijke ordening. Een Noordzeeminister moet wat ons betreft ook beheerder worden van een investeringsfonds voor de Noordzee. Bovendien kan deze minister Nederland in het buitenland goed vertegenwoordigen. Voor Nederland is de Noordzee ontzettend belangrijk.''

Betekent uw advies niet een keuze voor economie zonder beperkingen?

,,Nee. Er wordt wel gezegd dat als de gevolgen van een economische activiteit niet te overzien zijn, je beter niets kunt doen. Daar zijn wij het niet mee eens. Wij vinden dat er ruimte moet zijn voor experimenten die je vervolgens goed moet monitoren. Als zo'n activiteit schadelijke effecten heeft, moet je ermee mee stoppen. Het is het principe van hand aan de kraan, naar analogie van de winning van aardgas in de Waddenzee.''

Aan welke activiteiten denkt u?

,,Je kunt denken aan het instellen van visakkers, speciale gebieden voor de boomkorvisserij. Een voorbeeld van integraal beleid is om de overbevissing van de Noordzee niet te bestrijden door quota in te stellen, maar ervoor te zorgen dat de wateren tussen zee en Delta weer hun functie van kraamkamers voor vis krijgen. Die functie hebben ze verloren door alle afdammingen en door vervuiling die rivieren met zich meebrengen. Een ander voorbeeld is om geld voor infrastructuur voor windparken beschikbaar te stellen, als straks de winning van gas en olie uit de Noordzee zal zijn gedaald.''

Denkt u niet dat er uiteindelijk toch verzet zal komen van milieuorganisaties die een restrictief beleid verkiezen boven een actief beleid?

,,Wat ons betreft hoeft de Noordzee in 2080 niet precies gelijk te zijn aan die in 1980. Het ecosysteem is niet heilig. Het gaat om een evenwicht tussen economie en ecologie. En als je niets doet, krijg je ook te maken met schade aan de Noordzee. Bijvoorbeeld door de klimaatverandering. Wij hebben veel over New Orleans gesproken. Van de overstromingen daar kun je leren dat het verkeerd is om alles te laten zoals het is.''