Plan Reach goedgekeurd

Het Europees Parlement heeft vanmiddag in grote meerderheid ingestemd met het zogeheten 'Reach-voorstel'. Deze Europese wetgeving moet leiden tot onder andere betere registratie en toetsing van gebruikte chemicaliën in producten. Over deze voor de chemische industrie belangrijke en ingrijpende wetgeving wordt al jaren gesproken. Als de wet volgens het voorgenomen plan in 2007 ingaat zullen de daaropvolgende elf jaar in totaal 30.000 produkten worden getest op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. De regels zullen ook leiden tot het verbod van bepaalde stoffen.

Behalve dat Reach leidt tot nieuwe normen, voegt het ook de bestaande sterk uiteenlopende regels in de verschillende landen van de Europese Unie samen. Zowel van de zijde van de chemische industrie als van de kant van milieuorganisaties is de afgelopen tijd een sterke lobby gevoerd om de voorgestelde wetgeving af te zwakken dan wel aan te scherpen. Een compromisvoorstel waar alle grote fracties in het Europees Parlement het over eens werden heeft ertoe geleid dat de wetgeving op onderdelen meer ruimte laat voor de industrie.Nu het Parlement akkoord is zullen de Europese ministers zich over de aangepaste wetgeving moeten buigen. Daarna komt de zaak nog een keer terug in het Parlement.