Ook Raad van State verwerpt voorstel lucht

Na de Kamer heeft ook de Raad van State nu staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) opgedragen om de problemen met de luchtkwaliteit steviger aan te pakken. Het wetsvoorstel moet over, vindt de raad.

Met de nieuwe wet wilde Van Geel twee doelen tegelijk bereiken: schonere lucht, zodat voldaan wordt aan de Europese normen. En hij wilde allerlei bouwplannen en weguitbreidingen mogelijk maken. Veel plannen kunnen nu niet worden uitgevoerd als gevolg van de milieunormen. Begin deze maand liet een meerderheid in de Tweede Kamer tijdens een eerste overleg over de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) de staatssecretaris al weten niet te geloven in zijn aanpak. Vandaag gaat het begrotingsdebat verder.

Volgens betrokkenen heeft de Raad van State het voorstel van Van Geel op een schaal van 1 (doorgaan) tot 6 (naar de prullenbak) beloond met ,,een vier''. Dat betekent herschrijven, waarna het voorstel weer in het kabinet wordt behandeld en opnieuw moet worden beoordeeld door de Raad van State.

Naar verluidt zien Van Geel en zijn medewerkers het niet somber in. ,,Het voorstel blijft in de kern zoals het is bedacht'', zegt een betrokkene. Van Geel zal het principe van de `saldering' handhaven. Dat betekent dat nieuwbouw of de aanleg van een weg op een plek door kan gaan, als op een andere plaats maatregelen worden getroffen om de lucht schoner te maken. De Raad van State vindt dat de staatssecretaris hierover duidelijker moet zijn. De straal waarbinnen dit gebeurt, mag niet te ruim zijn.

Hetzelfde geldt voor andere ingrepen, zoals het verlagen van de snelheid op ringwegen, het aanbrengen van roetfilters op dieselauto's. Dat laatste kan intussen rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Die vindt dat alle nieuwe auto's begin 2007 moeten zijn uitgerust met een roetfilter, onafhankelijk van wat `Europa' hierover beslist. ,,Als de diverse maatregelen scherper worden geformuleerd, is de kans op een coulante opstelling van Brussel ook groter bij de beoordeling of de normen worden gehaald'', verwacht men in kringen rond de staatssecretaris.

Aan het begin van het begrotingsdebat vorige week, kwam de Tweede Kamer met forse kritiek op de staatssecretaris. Alle partijen zijn ongerust over de luchtverontreiniging, in het bijzonder over de effecten van de vervuiling door fijn stof. Tienduizenden mensen krijgen hierdoor volgens diverse onderzoeken ernstige problemen met hun gezondheid. De staatssecretaris wacht volgens de woordvoerders te lang met concrete maatregelen. Het Kamerlid Samsom (PvdA) verweet Van Geel dat zijn maatregelen ,,te weinig en te laat'' komen. De grootste oppositiepartij wil de lagere overheden helpen door een fijnmazig meetnet te laten opzetten om de vervuiling nauwkeuriger te bepalen.