Plan aanpak vuile lucht verworpen

Een meerderheid in de Kamer verwerpt het plan van staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) voor de aanpak van de luchtvervuiling. Daarmee blijft het op veel plaatsen onmogelijk bouwplannen uit te voeren omdat Nederland niet voldoet aan EU-normen voor lucht.

De weerstand in de Tweede Kamer bleek gisteren tijdens een discussie over de begroting van het ministerie van VROM voor 2006. Niet alleen de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP, maar ook regeringspartij VVD ziet niks meer in het wetsvoorstel waarmee Van Geel de problemen met de Europese milieunormen wil oplossen.

Als gevolg van de moeizame omzetting van Europese normen in een Nederlands besluit stagneren sinds enige tijd tal van bouwprojecten, onder meer uitbreiding van het wegennet met spitsstroken. De Raad van State honoreert bezwaarschriften die een beroep doen op de Europese regels. Het wetsvoorstel van Van Geel was bedoeld om ,,de zaak weer vlot te trekken''. De staatssecretaris hanteert hiervoor het begrip `saldering': bouwen op een bepaalde plek met vervuilde lucht is mogelijk, wanneer tegelijkertijd binnen het betrokken gebied wordt gezorgd voor gemiddelde verbetering van de luchtkwaliteit. Het voorstel van Van Geel is nog niet naar de Kamer gestuurd; het ligt ter beoordeling bij de Raad van State, die binnen enkele weken met een advies zou komen.

Kamerlid De Krom (VVD) zegt dat hij de door Van Geel gekozen oplossing ,,helemaal niet ziet zitten''. Volgens de VVD is de aanpak ,,veel te bureaucratisch en te ingewikkeld''. De Krom spreekt van ,,een enorm plannencircus met een centrale regie voor het ministerie''. Dat staat volgens hem haaks op het kabinetsbeleid van decentralisatie en deregulering. Maar, zegt De Krom: ,,De VVD geeft het eindoordeel pas na het advies van de Raad van State.''

Voor de oppositie geldt dat het voorstel niets oplost: ,,De lucht wordt er niet schoner door.'' PvdA-woordvoerder Samsom spreekt van ,,een merkwaardig monsterverbond'', omdat de VVD het voorstel niet verwerpt om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar juist meer ruimte hoopt te krijgen voor bouwplannen. Dat zou het geval kunnen zijn, wanneer de Europese Commissie uitstel geeft voor het halen van de normen. Zover is het echter nog niet, want Europees Commissaris Dimas (Milieu) heeft gezegd dat Nederland daarvoor eerst ,,een geloofwaardig plan van aanpak moet voorleggen''.

Het CDA is zeer geïrriteerd over de gang van zaken. ,,De partijen oordelen zonder het voorstel precies te kennen. Wij wachten het advies van de Raad van State af, maar staan open voor suggesties om het te verbeteren'', aldus Kamerlid Spies (CDA). Alle partijen zijn het eens dat luchtvervuiling een bedreiging is voor de volksgezondheid en dat duizenden mensen als gevolg hiervan te vroeg sterven of een verminderde longfunctie hebben.