`Landschap bij rivieren niet gewaarborgd'

Het kabinet heeft de ruimtelijke kwaliteit van het Nederlandse rivierenlandschap onvoldoende gewaarborgd. De plannen om rivieren meer ruimte te geven voorkomen weliswaar overstromingen, maar geven te weinig aandacht aan het ,,unieke landschap'', dat door de maatregelen ,,blijvend'' zal veranderen. Dat schrijft de VROM-Raad, een adviesorgaan van het kabinet, in een advies `Geen dijkbreuk, geen trendbreuk' over het maatregelenpakket Ruimte voor de Rivier. Een ,,voortvarende aanpak'' van het rivierengebied is verder van groot belang, aldus de Raad, die echter ook pleit ,,voor een dusdanig flexibele aanpak dat nieuwe inzichten gedurende de uitvoering van het plan kunnen worden meegenomen''.