Opinie

    • Youp van ’t Hek

Schiphel

Op het moment dat Ruud Lubbers en Willem-Alexander in polonaise door een Rotterdams hockeyclubhuis lalden om het eerste kunstgrasveld in Kashmir te vieren, brak er brand uit op Schiphol. Een mensenverzengend inferno. Dierlijk krijsende vluchtelingen alarmeerden het amper aanwezige ongeschoolde personeel. De meeste bewakers deden gezellig herfstvakantiewerk.

Natuurlijk komt er een onderzoek. Een? Wel tien. Schiphol zelf benoemt een commissie, maar de gemeente Haarlemmermeer zal zeker een onafhankelijk comiteetje in het leven roepen, terwijl de ministeriële gevangenisveiligheidscommissie al begonnen is met rondbellen, evenals de Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland, terwijl de regering er sowieso geen gras over zal laten groeien. Mooi presesklusje voor Tineke Netelenbos of Winnie Sorgdrager. En wat te denken van de Stichting Brandpreventie Overheidsgebouwen en van Vluchtelingenwerk Nederland, evenals de Stichting Asielzoekend Congo en de Arubaanse slikkersvereniging Ik wil bolletje? De tegenwoordig onafhankelijke Paul Rosenmöller is al vijf keer gepolst of hij zo vriendelijk wil zijn om tegen een beschaafd socialistisch honorarium de voorzittershamer een half dagdeel per week ter hand te nemen. En uiteraard zal de antirooklobby zich er mee gaan bemoeien. Zij willen weten of er tegen de voorschriften in toch gerookt is in dit overheidsgebouw.

Het samenstellen van de diverse commissies zal nog wat problemen opleveren, omdat enkele brandpreventiebobo’s niet door een deur kunnen met een aantal deskundigen op het gebied van de vluchtelingenophokplicht. Dan komen er nog een stuk of wat lange vergadersessies om precies te formuleren wat de diverse commissies exact gaan onderzoeken, en ontstaat er nog een tijdje gelazer over het feit dat er volgens de diverse emancipatieorganisaties te weinig vrouwen in de diverse commissies zijn benoemd, terwijl ook de moslims vinden dat zij, terwijl het merendeel van de slachtoffers islamitisch was, te mager vertegenwoordigd zijn.

Daarna ontstaat de vraag wie uiteindelijk aan wie rapport uitbrengt en de vroegere Enschedese vuurwerkdeskundige Jan Mans zal te zijner tijd een rapportencoördinatiecommissie gaan voorzitten en deze commissie zal de belangrijkste conclusies van de diverse rapporten samenvatten in een kort en bondig overzicht van een kleine driehonderd pagina’s met diverse grafieken. En over dit rapport zal met de ministers Verdonk en Donner van gedachten worden gewisseld, voordat er een definitief debat in de Tweede Kamer over deze stuitende zaak zal plaatsvinden. Deze commissie heeft de opdracht om de boel niet te laten versloffen. Het debat moet plaatsvinden voor 2008. Dat wordt dus nog een huzarenstukje.

Wat de conclusies zullen zijn? Dat de gedetineerden beter gefouilleerd hadden moeten worden op lucifers, aanstekers en ouderwetse vuursteentjes en dat de celdeuren centraal ontgrendeld hadden moeten kunnen worden. Dit laatste had de Detentieveiligheidscommissie 1999 in 2001 al geconstateerd, maar dit rapport lag nog op de stapel bij de directeur-generaal Vluchtelingenzaken, die omkomt in het vele, vele werk. Hij zit ook nog in de koffieautomatenjury van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vandaar!

Verder zal men concluderen dat er alerter op rapporten en de daarin opgenomen commissieconclusies moet worden gereageerd en dat rapporten niet al te gauw in een stoffige la of een grauw archief moeten verdwijnen.

Ongetwijfeld wordt er een werkgroep benoemd die zal toezien dat de conclusies van de Commissie Mans worden gehonoreerd en een speciale commissie zal de werkgroep terzijde staan. Deze werkgroep zal bestaan uit een evenredig aantal moslims, christenen en allochtone vrouwen en de hoofddoek zal er wel, maar de burka niet worden getolereerd. En de mannen mogen wel en vrouwen niet besneden zijn.

Na het definitieve debat tussen de Kamer en de regering zal iedereen het er over eens zijn dat de zaak tot op de verruilde bodem is uitgezocht en dat de Schipholbrand alleen maar verliezers kent. Tot de volgende ramp!

    • Youp van ’t Hek