Minister Verdonk en de brand op Schiphol 1

Op dezelfde dag dat elf mensen door brand zijn omgekomen in een gevangenisinrichting op Schiphol, schrijft minister Verdonk aan de Tweede Kamer dat er misschien toch asielzoekers naar Congo zijn uitgezet met voor hen belastend materiaal van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Eerder ontkende de minister dit met grote klem, maar bewijzen van het tegendeel die door de actualiteitenrubriek Netwerk op televisie zijn uitgezonden, hebben haar tot andere gedachten gebracht. `Nimmer' is `misschien toch' geworden.

Mevrouw Verdonk was ook degene die al kort na de brand vaststelde dat er op Schiphol – door het personeel – `adequaat' was opgetreden. Dezelfde avond nog, in hetzelfde etmaal waarin de ramp zich voltrok, nam Verdonks collega Donner afstand van die uiterst voorbarige opvatting. Hoewel ook hij zich had schuldig gemaakt aan premature verklaringen, gaf hij er vervolgens de voorkeur aan het aangekondigde nader onderzoek af te wachten.

Verschrikkelijke gebeurtenissen en de daarmee gepaard gaande bezwerende formules en subtieljuridische verklaringen laten zien dat het repressieve vreemdelingenbeleid van de coalitie op allerlei terreinen strijdigheid vertoont met de rechtsregels die het Nederlandse kabinet zegt na te leven.

Minister Verdonk beklemtoonde na de brand dat de dodelijke slachtoffers `illegale vreemdelingen' waren. Daarmee suggereerde ze dat deze mensen zich aan enigerlei misdrijf hadden schuldig gemaakt. Mensen kunnen niet illegaal zijn, hooguit ontbreekt het hun aan een vergunning om ergens te verblijven. `Illegale vreemdelingen' is dus een begrip waarvan een minister van Integratie- en Vreemdelingenbeleid zich moet onthouden, zeker op zo'n tragisch ogenblik.

Elf doden nu, en in verschillende landen mensen die een toekomst zochten in Nederland, maar dankzij de IND in een gevangenis in hun land van herkomst zitten, omdat zij als verraders van de natie worden beschouwd. De conduitestaat van mevrouw Verdonk als minister van Vreemdelingenzaken raakt snel gevuld, maar op het gebied van Integratie is zij niet zonder reden herhaaldelijk in gebreke gesteld. Verdonk ontwikkelt zich tot deel van het probleem, niet van de oplossing.

    • Redmar Kooistra