`Metaalsector in Nederland onder druk'

De Koninklijke Metaalunie, de branchevereniging van kleine en middelgrote metaalbedrijven, luidt de alarmklok over het industriële klimaat in Nederland.

In een manifest met negen actiepunten, dat eerder deze maand op een besloten bijeenkomst is aangeboden aan staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken, CDA), waarschuwt de Metaalunie dat steeds grotere concurrentie uit lagelonenlanden, verstikkende regelgeving, tekortschietend beroepsonderwijs en onderbenutting van innovatief vermogen de toekomst van de metaalindustrie in Nederland ondermijnen.

De afgelopen jaren kwamen ,,investeringen op een laag pitje te staan, sloten bedrijven hun deuren of vertrokken naar het buitenland, waar het ondernemingsklimaat aangenamer is'', aldus het manifest. De bij werkgeverscentrale MKB-Nederland aangesloten Metaalunie bundelt ruim 11.000 metaalbedrijven, in hoofdzaak midden- en kleinbedrijven, met in totaal 135.000 werknemers en een jaaromzet van 17 miljard euro.

Bijna de helft (46 procent) van de ondernemers in de metaalsector vindt de concurrentie uit lagelonenlanden de grootste bedreiging voor de toekomst van hun bedrijf.

De Metaalunie bepleit een flexibeler ontslagrecht waarbij werknemers met een dienstverband van minder dan drie jaar direct ontslagen kunnen worden en de ontslagtoets vervalt als bedrijven met financiële problemen kampen.

Bovendien klagen ondernemers over de onverminderde regelgeving en lastendruk van de overheid. Van de inspanningen van het kabinet om de regelgeving te verminderen en de administratieve lasten te verlagen, zien de bedrijven in de praktijk weinig terug.

Driekwart van de ondernemers in de metaalindustrie is van mening dat de regels alleen maar toenemen, voortdurend veranderen en vaak tegenstrijdig zijn, met name op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. De extra administratieve lasten die hiermee gepaard gaan bedragen voor een gemiddelde MKB'er 3.500 euro per werknemer per jaar.

Op het gebied van onderwijs en innovatie beschrijft het manifest de gebrekkige aansluiting van beroepsopleidingen op de vraag naar vakkennis bij bedrijven. Dit jaar gaan zo'n 10.000 ervaren werknemers in de metaalindustrie met pensioen en daar staat een instroom van slechts 3.000 schoolverlaters tegenover.

De Metaalunie pleit voor de invoering van een Europese beroepspas voor vaklieden zodat opleidingen binnen de Europese Unie algemeen erkend worden. De Metaalunie verzet zich tegen plannen van het kabinet om 400 miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) te besteden aan nieuwe gebouwen en machines. Dat geld kan beter gestoken worden in opleidingen en kennisoverdracht.