Congo wellicht toch informatie gegeven

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) sluit niet uit dat ook na 2002 vertrouwelijke gegevens over uitgezette Congolese asielzoekers zijn verstrekt aan de overheid in Congo.

Dat schrijft de minister in antwoord op schriftelijke vragen van de Kamerleden Lambrechts (D66), De Vries (PvdA), De Wit (SP), Vos (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Nawijn (Groep Nawijn).

Met die verklaring wijkt de minister af van eerdere stellige uitspraken dat dit niet gebeurde. Kamerleden vrezen dat door het verstrekken van dergelijke gegevens de asielzoekers bij terugkeer in gevaar komen. De Vreemdelingenwet van 2001 stelt dat dit moet worden voorkomen, evenals internationale wet- en regelgeving op asielgebied. Verdonk erkent in de brief aan de Kamer nu dat ,,op grond van eerste voorlopige informatie van de IND niet kan worden uitgesloten dat zich [..] ook ná 2002 soortgelijke zaken hebben voorgedaan''.

Tot nu toe werd aangenomen dat de Congolese autoriteiten in elk geval vanaf 2002 geen formulieren meer kregen van vluchtelingen met vingerafdrukken en de vermelding dat ze naar Nederland waren gekomen om asiel te zoeken. Congo eiste die documenten als voorwaaarde voor een laissez-passer aan uitgeprocedeerde Congolese vluchtelingen die Nederland moesten verlaten.

Tot in 2002 overlegde de IND over de procedure met de Congolese ambassade, sindsdien gebeurt dat met de autoriteiten in Congo zelf en zouden geen documenten met asielinformatie worden overlegd. Door dergelijke gevoelige informatie te verstrekken riskeerde Nederland dat afgewezen asielzoekers bij terugkeer in Congo de kans liepen te worden mishandeld, vervolgd of vermoord, omdat ze daar als landverraders worden gezien.

De Tweede Kamer had de minister om opheldering gevraagd naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Netwerk vorige week. Daarin werden elf documenten getoond die bij asielaanvragen werden gemaakt en die tussen 1999 en 2002 door Nederland aan de Congolese autoriteiten zouden zijnverstrekt. Eerder toonde Netwerk soortgelijke stukken uit 2004. De minister heeft de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Congo inmiddels opgeschort tot de Commissie Feitenonderzoek Uitzettingen naar de Democratische Republiek Congo haar bevindingen rappporteert. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende week.

Het Tweede-Kamerlid Klaas de Vries (PvdA) vindt dat Verdonk moet aftreden als mocht blijken dat asielgegevens wel degelijk door Nederland aan de Congolese autoriteiten ter beschikking worden gesteld.