PvdA: meer toezicht op corporaties

De Partij van de Arbeid wil meer toezicht op de woningcorporaties. Tegelijk moeten gemeentebesturen en bewoners meer te vertellen krijgen over die organisaties.

Dat staat in de nota `Goed wonen: voor iedereen, van iedereen' die een werkgroep van de PvdA vandaag heeft gepubliceerd. In het stuk wordt niet alleen de positie van de woningcorporaties behandeld, maar doet de PvdA ook voorstellen voor een drastische verandering in de huursubsidie en voor de aanpak van de woningnood. De werkgroep bestond uit Tweede- en Eerste-Kamerleden, vertegenwoordigers van een woningcorporatie, de TU Delft en een bouwonderneming.

De PvdA wil zo snel mogelijk het rijkstoezicht op de corporaties versterken. Ze moeten elke vijf jaar door onafhankelijke deskundigen worden bezocht, die ,,een professionele beoordeling'' geven van de geleverde prestaties, gemeten aan de lokale behoefte. ,,Als de visitatie positief is krijgt de corporatie een pluim. Is de visitatie negatief dan kan de minister ingrijpen in de bedrijfsvoering''. Een corporatie die te weinig van het eigen kapitaal inzet, dient het overtollig vermogen af te romen.

Het Tweede-Kamerlid Depla van de PvdA, lid van de werkgroep, vindt dat minister Dekker (VROM, VVD) dit zo snel mogelijk moet regelen. ,,De overheid treedt te weinig op, dat is contraproductief'', aldus Depla.

De PvdA-nota bevat ook voorstellen voor veranderingen in de aftrek van de hypotheekrente en de overdrachtsbelasting op koopwoningen. ,,Het is onverantwoord om nog langer te wachten met wijzigingen'', zegt Depla. Om te beginnen zou volgens hem de overdrachtsbelasting voor jonge starters op de woningmarkt kunnen worden geschrapt. Ook het systeem van huursubsidie moet ingrijpend veranderen, vindt de PvdA. Er moet een inkomensafhankelijke toeslag komen, waardoor ook de middeninkomens een bijdrage kunnen ontvangen.

De PvdA wil voorzichtiger omspringen met de stadsvernieuwing. In ieder geval zal er minder moeten worden gesloopt ,,om te voorkomen dat het tekort aan betaalbare woningen verder oploopt''. Tegelijk moeten er veel meer nieuwe woningen worden gebouwd: 80.000 tot 100.000 per jaar. De rol van de gemeenten in het overleg met de corporaties dient daarom te worden versterkt. De bewoners moeten als cliënten van de corporaties zeggenschap krijgen, vooral over de aankleding en de veiligheid van de buurt.