Waar is de hoofddoek te vinden in de koran?

De bestuurder en de rector van het Islamitisch College Amsterdam zeggen dat de koran de hoofddoek voorschrijft, maar zij vertellen niet op welke plaats in de koran dat voorschrift te vinden is. Zelf las ik de gehele koran en vond daarin niets dat betrekking heeft op de kleding van vrouwen - laat staan de hoofddoek. Ik zou daarom graag van de bestuurder en de rector van de school de heren De Jong en Bijkerk horen op welke sura uit de koran dat voorschrift gebaseerd is.

De enige tekst die iets met vrouwenkleding te maken zou kunnen hebben, vond ik in sura 4:34 ,,Vrouwen'', waar staat: ,,Goede vrouwen zijn gehoorzaam. Zij beschermen hun ongeziene delen, omdat God hen beschermd heeft.'' Dat is een heel wijs woord, maar een verplichting tot het dragen van een hoofddoek kan ik er onmogelijk in lezen.

Nu noemt het bestuur behalve de koran ook de soenna. Die ken ik niet, maar hij heeft een heel andere status dan de koran, die geacht wordt letterlijk datgene te bevatten wat door Allah aan Mohammed geopenbaard is. Omdat Mohammed Arabisch sprak, wendde Allah zich in die taal tot hem, dus de koran is geschreven in het Arabisch van ruim duizend jaar geleden.

Omdat ik geen Arabisch ken, las ik de koran in een Engelse vertaling, van N.J. Da-wood, een Irakees die in London studeerde. Evenmin als voor mij is de koran echter rechtstreeks toegankelijk voor het merendeel van de tegenwoordige moslims. Hij moet vertaald en geïnterpreteerd worden door schriftgeleerden. Het resultaat daarvan zijn boeken als de soenna. Die hebben dan ook een heel andere status dan de koran en kunnen zeker niet bindend zijn voor iedere moslim.

De heer De Jong zegt de ,,grammaticale interpretatie van de koran'' te volgen, maar een interpretatie - grammaticaal of niet - is iets heel anders dan de oorspronkelijke tekst en geeft alleen weer hoe de interpretator op grond van zijn geloofsovertuiging meent dat de tekst uitgelegd behoort te worden. De Commissie Gelijke Behandeling zal dan ook in de eerste plaats moeten beoordelen of het juist is dat in de koran een verplichting tot het dragen van een hoofddoek is opgenomen, en zo ja waar en onder welke omstandigheden. Ze hoeft zich niet te onttrekken aan de positie van de hoofddoek in de islam, maar zal, als ze dat doet, vinden dat er miljoenen moslimvrouwen zijn die nooit een hoofddoek dragen.

    • Ir. H. Ens