Legitiem is nog niet verstandig

De column `Legitiem is nog niet verstandig' van J.L. Heldring in NRC Handelsblad van 13 oktober, vraagt om een reactie.

Je mag ervan uitgaan dat de heer Heldring correct veronderstelt dat niet alleen minister Bot maar vooral ook Henry Kissinger het legitiem vonden om zich af te vragen of de aanval van Irak wel verstandig is geweest. Let wel, de heren achten de vraag legitiem en niet of het feit van de aanval legitiem was.

Met Heldrings premisse dat de heren zich zouden hebben afgevraagd of de aanval zelf legitiem was komt zijn betoog op losse schroeven te staan, althans het wordt niet door de titel gedekt.

Inhoudelijk valt voorts nog op te merken dat de titel legitimiteit van de aanval suggereert.

Welnu, voorzover achteraf blijkt dat welbewuste misleiding (o.a. de destijds door de VS aan de VN voorgelegde rapportage inzake productie-units voor atoomraketten) de grondslag vormde voor de aanval, dan kan bezwaarlijk nog van een legitieme aanval sprake zijn.

En dat die aanval niet verstandig is geweest is inmiddels voor ieder weldenkend mens wel duidelijk.