Elektronica ter bescherming van het ongeboren kind

In NRC Handelsblad van 1 oktober `Elektronica dringt nauwelijks door tot ziekenzorg' worden hulpverleners aangespoord meer gebruik te maken van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit EPD en vooral een onderdeel hiervan, het elektronisch medicatiedossier (EMD), kan o.a. gebruikt worden om na te gaan of een geneesmiddel, ingenomen door de moeder tijdens de zwangerschap, schadelijk kan zijn voor haar kind. Ieder pasgeboren kind zal dan voorzien moeten worden van een EMD waarin alle gegevens van het EMD van de moeder gedurende de laatste negen maanden voor de geboorte zijn opgenomen.

Als deze gegevens centraal beheerd en geëvalueerd worden, zal er op den duur meer zekerheid komen over de mogelijke schadelijke werking van geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap. Momenteel vindt men in de bijsluiter van de meeste geneesmiddelen de volgende zin: ,,Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik tijdens de zwangerschap bij de mens om de mogelijke schadelijkheid voor het kind te beoordelen.'' Met de invoering van het EMD in 2006 zullen ook deze gewenste gegevens beschikbaar komen!

    • D.O.E. Gebhardt Oegstgeest