Nynke fen Hichtum

Atte Jongstra bespreekt (in Boeken, 07.10.05) met enthousiasme de dissertatie van Aukje Holtrop over Sjoukje Bokma-De Boer (Nynke van Hichtum). Daarbij kiest hij voor een luchtige, persoonlijke toon. Daar is natuurlijk niets op tegen, maar de bespreker weeft zich op die manier wel vast in een web van misverstanden.

Hij presenteert zichzelf nadrukkelijk als een Friese lezer, die bij het onderwerp betrokken is. Maar als je dat doet, is het vreemd wanneer je het Friestalige werk van Nynke van Hichtum in een paginagroot artikel totaal buiten beschouwing laat.

Dat is te meer vreemd wanneer je bedenkt dat Nynke fen Hichtum (een overduidelijk pseudoniem) begonnen is met verhaaltjes voor het Friese blad For hûs en hiem. Kenmerkend is het volgende misverstand. In 1908 heeft Bokma-de Boer een bekend volksverhaaltje gepubliceerd onder de titel `Der wier ris in âld wyfke', en dus niet als `Er was eens een oud vrouwtje'. Het is heel aannemelijk dat Jongstra's grootmoeder het verhaal uit deze overbekende geschreven bron kent en niet uit een `orale traditie'. De tegenstelling van geschreven (Nederlandse) en gesproken (Friese) traditie is hier onjuist.

Elders merkt Jongstra, terecht, op dat het leven van Nynke van Hichtum rijke stof biedt voor een biograaf. Maar hierbij vergeet hij dat die biografieën al een hele tijd circuleren. Tineke Steenmeijer-Wielenga, oud-conservatrix van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) heeft jarenlang aandacht geschonken aan de levensloop van deze schrijfster, door middel van tentoonstellingen, lezingen en publicaties; en door haar medewerking aan de genoemde film Nynke.

    • Bouke Slofstra