Groeiende invloed EU op wet

De Nederlandse rechter krijgt steeds vaker te maken met `Europeanisering' van het recht.

De invloed van jurisprudentie van Europese rechterlijke colleges op de Nederlandse rechtsontwikkeling neemt toe. Wetgeving en jurisprudentie zal daardoor steeds omvangrijker en complexer worden.

Dat blijkt uit het onderzoek `Europanisation of the law: consequenses for the Dutch judiciary' van de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Amsterdam dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak.

De Europeanisering van het Nederlandse recht zal zich met name doen gelden in het civiele recht, het strafrecht en het vreemdelingenrecht, rechtsgebieden waar de invloed van `Brussel'tot nu toe nog gering was, zo stellen de onderzoekers vast.

Voor andere rechtsgebieden wordt een tegengestelde trend voorspeld. In het mededingingsrecht en bij procedures over landbouwsubsidies is de trend dat rechtshandhaving en rechtsgang juist steeds meer op landelijk niveau zal plaats vinden.

Die Europeanisering van het recht maakt het volgens de onderzoekers noodzakelijk dat rechters doorlopend bijgeschoold moeten worden in het Europese recht. Ook is het nodig dat de rechtspraak haar organisatie aanpast aan veranderende Europese wetgeving.

Ook moet permanent zichtbaar zijn welke tegenstrijdigheden er zijn tussen de ontwikkelingen in het Europese recht en die in Nederland, zodat die tijdig aan de orde kunnen worden gesteld.

Zo is er in Nederland een trend om bij handhaving van wetgeving het bestuursrechtelijke traject te volgen, terwijl de Europese trend meer de lijn van strafrechtelijke handhaving wordt gevolgd.

Dergelijke ontwikkelingen maken het volgens de onderzoekers noodzakelijk om nationale en internationale kennisnetwerken van rechters op te bouwen waarbinnen kennis over het Europese recht en de uitleg ervan kan worden uitgewisseld.