Klimaat vereist consistent energiebeleid

Het kabinet voert een veel te slingerende koers op het gebied van duurzame energie, zeggen belangrijke milieugroepen en de grootste energie- producenten in een gezamenlijke oproep.

De Tweede Kamer bespreekt vandaag het Energierapport 2005 `Nu voor later', de agenda voor het energiebeleid van de komende jaren. Dat is een belangrijk keuzemoment voor een energievoorziening die in toenemende mate gebruikmaakt van onuitputtelijke energiebronnen en die ons milieu zo min mogelijk belast.

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens en steeds meer bedrijven kiezen voor groene stroom. Energiebedrijven en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor energiebesparing en groene energie. Wij dringen er bij het kabinet eensgezind op aan een betrouwbaar en ambitieuzer energiebeleid te voeren.

Wetenschappers zijn het er over eens dat het wereldwijde energieverbruik de belangrijkste oorzaak is van de snelle stijging van de wereldtemperatuur. De Europese regeringsleiders hebben gezegd dat het noodzakelijk is de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30 procent te reduceren ten opzichte van 1990. Het klimaat is gebaat bij een consistent, duurzaam energiebeleid.

Het Energierapport 2005 `Nu voor later' van het kabinet zet onvoldoende stappen in die richting. Nederland haalt de Kyoto-doelstelling dankzij de reductie van `overige broeikasgassen' en maatregelen in het buitenland. Maar de binnenlandse uitstoot van CO2 blijft in absolute termen stijgen. Het regeringsbeleid mist de stuwende ambitie op het gebied van energiebesparing, energie-efficiency en groene energie die noodzakelijk is. Waar het kabinet zijn klimaatambities in het Hoofdlijnenakkoord reduceerde tot ,,in de pas lopen met Europa'', raakt Nederland inmiddels steeds meer achterop.

Afgelopen week onderstreepte de Algemene Energieraad dat energiebesparing een van de goedkoopste en minst omstreden opties is voor klimaatbeleid en voor het vergroten van voorzieningszekerheid. Terwijl de Tweede Kamer in een Kamerbreed gesteunde motie van D66 en CDA gevraagd heeft om 2 procent energiebesparing per jaar, zet het kabinet in op slechts 1,3 procent.

Politiek Den Haag besteedt liefst zo min mogelijk euro's aan de vermindering van de CO2 -uitstoot, terwijl we nu moeten voorsorteren om de overgang naar een duurzame energievoorziening te maken. Windenergie op de Noordzee en energie uit biomassa hebben de potentie om in de toekomst veel duurzame energie op te wekken. Deze technologieën hebben echter wel een steuntje in de rug van de overheid nodig om straks op eigen benen te kunnen staan. Wij vinden het dan ook onrustbarend dat er een Kamermeerderheid lijkt te zijn om windenergie niet te steunen.

Door de verlaging van een aantal subsidies en door de stop op nieuwe subsidieaanvragen zal Nederland, zo verwachten wij, de EU-doelstelling voor duurzame elektriciteit niet halen. Energiebedrijven werken mee aan een duurzame energievoorziening, maar dat wordt moeilijk als het kabinet tijdens het spel voortdurend de regels verandert. Omarm elk initiatief voor groene investeringen in plaats van dat te ontmoedigen. Hef de plotselinge stop op groene subsidies en het moratorium op vergunningen voor offshore windmolenparken op. Een incidentele investering in onderzoek naar duurzame energie zoals nu in de miljoenennota is opgenomen, is onvoldoende.

Daarom verzoeken we de overheid om een stabiel klimaat te scheppen waarin energiebesparing een belangrijke plek inneemt, de productie van groene energie structureel wordt gestimuleerd en waarin vaart wordt gemaakt met de innovatie van energietechnologieën.

De keuzes voor de energievoorziening van morgen maken we vandaag. Later begint nu.

  • F. Köhler
  • Ir.L.M.J. van Halderen
  • Algemeen Directeur Wereld Natuur Fonds
  • Voorzitter Raad van Bestuur Nuon
  • Drs. R. Blom
  • Dr. Ir. M.A.M. Boersma
  • Voorzitter Raad van Bestuur Eneco
  • Algemeen Directeu
  • Voorzitter Raad van Bestuur Essent
  • Drs. N. van Heijst