Goedkeuring mondelinge vragen Tweede Kamer

In het artikel `Wilders botst met Weisglas over Turkije' (NRC Handelsblad, 5 oktober) staat vermeld dat de voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas, de mondelinge vragen die het Kamerlid Wilders had ingediend over de start van de onderhandelingen tussen de EU en Turkije, heeft afgewezen. Er staat echter niet vermeld om welke reden de vragen niet zijn goedgekeurd. Mondelinge vragen die worden toegelaten tot het mondelinge vragenuur, dienen aan drie criteria te voldoen, namelijk:

het onderwerp moet actueel zijn;

het onderwerp moet urgent zijn;

het onderwerp mag niet reeds deel uitmaken van een lopende procedure in de Kamer, bijvoorbeeld eerder ingediende schriftelijke vragen of een op korte termijn geagendeerd overleg.

De mondelinge vragen van de heer Wilders zijn niet toegelaten wegens louter procedurele redenen. Vorige week is over hetzelfde onderwerp (de toelating van Turkije tot de EU) een algemeen overleg geweest met een afrondend plenair debat met stemmingen over moties. Bovendien is er standaard eenmaal per maand een overleg tussen de commissie en de minister van Buitenlandse Zaken.

Van bijzondere omstandigheden die een afwijking van deze afgesproken procedure rechtvaardigen, is bovendien niet gebleken. De ingediende mondelinge vragen van de heer Wilders voldoen dus niet aan alle criteria en zijn daarom niet goedgekeurd.

    • Britta Adema
    • Voorlichter Tweede Kamer