`Geen geld bijzondere school'

Het bijzonder onderwijs moet niet langer bekostigd worden door de overheid. De staat moet zich ook op andere terreinen verre houden van inmenging in godsdienst. Dat staat in de notitie De grenzen van de open samenleving, dat de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, gisteren presenteerde. De Teldersstichting wil dat de overheid wordt ingericht naar Frans model, waar staat en religie strikt gescheiden zijn. Zo mag het Grondwetsartikel dat `smalende godslastering' verbiedt, afgeschaft worden. Volgens de liberale dentank biedt ,,de neutrale staat de meest gelijke kansen aan individuen van allerlei gezindten''.

Nu hebben bijzondere scholen in Nederland ruim de helft van het totaal aantal scholen precies dezelfde rechten als openbare scholen. Zij krijgen evenveel subsidie en mogen zonder bemoeienis van de overheid onderwijs geven volgens een religie of levensbeschouwing.

De Teldersstichting schrijft dat het onderwijs in de eerste plaats moet zorgen voor kennisverwerving en ontplooiing van een kind. ,,Daarin past godsdienstonderwijs dat de gewetensvrijheid van kinderen en het onderscheid tussen godsdienst en wetenschap respecteert''. De liberale denktank vindt dat de overheid algemeen-bijzondere scholen, zoals Jenaplan- of Montessorischolen, wel moet blijven steunen.

In het eerder dit jaar door de VVD aangenomen liberaal manifest staat dat artikel 23 van de Grondwet dat de vrijheid van onderwijs regelt moet worden aangepast. Zo moet de overheid ingrijpen als er op bijzondere scholen aangezet wordt tot haat of discriminatie.

De liberalen willen dit vooral vanwege het snel groeiende islamitisch onderwijs. De circa 40 islamitische scholen zouden segregatie in de hand werken en soms aanzetten tot fundamentalisme. In het manifest staat dat de oprichting van bijzondere scholen mogelijk moet blijven. De Teldersstichting voelt niets voor verplichte spreiding van allochtone kinderen.