Lobby PvdA/VVD (gerectificeerd)

De afgelopen maanden voerden ze luidruchtig actie, de 25 korpsbeheerders. De burgemeesters van de 25 grote steden hebben nu nog zeggenschap over de redelijk autonoom functionerende politiekorpsen.

Het kabinet denkt na over invoering van een nieuw bestel, waarbij de korpsen moeten worden omgevormd tot één landelijk korps. De lobby tegen invoering hiervan heeft een hoog PvdA/VVD-gehalte, zo blijkt bij bestudering van de politieke kleur van de korpsbeheerders. Van de 25 korpsbeheerders zijn er 11 van PvdA-signatuur, 9 zijn lid van de VVD. CDA en D66 zijn in dat korpsbeheerdersberaad ondervertegenwoordigd met respectievelijk 4 en 1 burgemeester.

Vooralsnog voeren de korpsbeheerders succesvol actie tegen het nieuwe politiebestel. Besluitvorming in het kabinet is week na week opgeschoven. Afgelopen vrijdag zou in de ministerraad de knoop worden doorgehakt, was de verwachting. Tot vanuit de ministerraad het signaal naar buiten kwam dat opnieuw tot uitstel was besloten. Voor nader overleg met de korpsbeheerders.

Rectificatie

In het artikel Lobby PvdA/VVD (3 oktober, pagina 2) is de politieke herkomst van de 25 politiekorpsbeheerders verkeerd weergegeven. De juiste verhoudingen: PvdA 13, VVD 7, CDA 4, D66 1. (Bron: Nederlands Politie Instituut)