Kabinet ziet verlaging van regeldruk

Het kabinet is tevreden over de voortgang bij de vermindering van administratieve lasten voor bedrijven, maar ondernemers ervaren nog onvoldoende dat deze lasten dalen.

Dit blijkt uit de `Septemberbrief aanpak administratieve lasten en irritaties voor bedrijven', die vandaag in de ministerraad is besproken. De oorzaak van dit verschil in beleving is dat maatregelen die het kabinet treft, een lange aanloop hebben en pas volgend jaar en in 2007 effect sorteren. Bovendien gaan sommige verbeteringen gepaard met eenmalige administratieve aanpassingen. Ten slotte klagen ondernemers over administratieve verplichtingen waarvan de kosten beperkt zijn, maar die een grote irritatiewaarde hebben.

Het kabinet wil aan het einde van de kabinetsperiode een kwart van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, ter waarde van 4,1 miljard euro, hebben geschrapt. De totale kosten van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven werden in 2003 op 16 miljard euro geraamd.

Volgens minister Zalm (Financiën, VVD) ligt de uitvoering van deze operatie op schema. Inmiddels zijn honderden maatregelen geïdentificeerd en wordt er door de ministeries met veel inzet aan de terugdringing van de administratieve lasten gewerkt. Eind dit jaar zal 1,6 miljard aan lasten zijn geschrapt. In 2006 en 2007 volgen de resterende 2,5 miljard euro. Van het totaal van 4,1 miljard euro lastenvermindering komt volgens Zalm 3,75 miljard ten goede aan het midden- en kleinbedrijf.

Tot de maatregelen die het kabinet nog dit jaar wil nemen behoren onder meer de afschaffing van tweederde van de arboregels en de beperking van het aantal vergunningen voor de horeca. Er wordt onderzocht of banen tot acht uur per week vrijgesteld kunnen worden van premieheffing voor werknemersverzekeringen. Op aandrang van de Kamer zal het kabinet binnenkort beslissen of de verplichte jaarlijkse apk-keuring van auto's beperkt kan worden. Regelingen voor sporters en artiesten worden binnenkort herzien.

In de zorg worden de informatieverplichtingen voor zorgaanbieders vereenvoudigd en worden bijvoorbeeld in het geval van de AWBZ 30 verantwoordingsdocumenten per jaar samengevoegd tot één. De verklaring van geen bezwaar bij de oprichting van NV's en BV's wordt vervangen door een aanmeldingssysteem.

    • Roel Janssen